Thai Words for Fruit 2

ผลไม้ 2

PǑN-LA-MÁI SŎNG

This is the second lesson of words for popular Thai and foreign fruits and how they are called in Thai.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. Nectarine

เน็คทารีน

NÉG-THA-REEN2. Grapefruit

เกรพฟรุต

GRÉP-FRÓOT3. Blueberry

บลูเบอร์รี่

BLU-BEU-RÎE4. Raspberry

ราสเบอร์รี่

RÁAS-BEU-RÎE5. Blackberry

แบล็คเบอร์รี่

BLÁEK-BEU-RÎE6. Jackfruit

ขนุน

KHA-NǑON7. Breadfruit

สาเก

SǍ-GAY8. Lychee

ลิ้นจี่

LÍN-JÈE9. Kiwi

กีวี

GEE-WÊE10.Fig

มะเดื่อ

MÁ-DÈUA11. Plum

บ๊วย

BÚAI12. Peach

ลูกพีช

LÔUK-PÉET13. Apricot

แอพริคอท

ÁEB-PHRI-KÒHT14. Persimmon

ลูกพลับ

LÔUK-PLÁB15. Tamarind

มะขาม

MÁ-KHǍAM16. Cranberry

แครนเบอร์รี่

KHRAEN-BEU-RÎE17. Mangosteen

มังคุด

MANG-KÚT18. Longan

ลำไย

LAM-YAI19. Guava

ฝรั่ง

FA-RÀNG20. Durian

ทุเรียน

TÚ-RIEN