Fun

บันเทิง

BAN-TEUNG


Anyone who has been to Thailand or lived in Thailand knows how much fun this country can be. This Thai language lesson will introduce some Thai words that describe fun activities, such as 'Singing a song' (ร้องเพลง), 'Playing the guitar' (เล่นกีตาร์) and 'Watching a movie' (ดูหนัง).

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Watching a movie

ดูหนัง

DU NǍNG2. Playing a computer game

เล่นเกมคอมพิวเตอร์

LÊN GAME KOHM-PU-TÊU3. Playing the guitar

เล่นกีตาร์

LÊN GEE-TÂ4. Walking in the park

เดินเล่นในสวนสาธารณะ

DERN-LÊN NAI SǓAN-SǍ-THA-RA-NÁ5. Watching TV

ดูทีวี

DU TEE-WEE6. Reading a book

อ่านหนังสือ

AÀN NǍNG-SĚU7. Singing a song

ร้องเพลง

RÓNG PLENG8. Singing karaoke

ร้องคาราโอเกะ

RÓNG KA-RA-O-GÈ9. Reading a comic book

อ่านหนังสือการ์ตูน

AÀN NǍNG-SĚU GAA-TOON10. Going to a night club

ไปเที่ยวกลางคืน

PAI THÎEW GLAANG-KHEUN11. Talking with friends

คุยกับเพื่อน

KHUI GÀB PÊUAN12. Playing a game

เล่นเกม

LÊN GAME13. Going to a museum

ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์

PAI THÎEW PHÍ-PHÍT-THA-PHAN14. Taking a picture

ถ่ายรูป

THÀI-RÔOB15. Cooking a meal

ทำกับข้าว

THAM GÀB-KHÂAW16. Going to the cinema

ไปดูหนัง

PAI DU-NǍNG17. Going to the zoo

ไปเที่ยวสวนสัตว์

PAI THÎEW SǓAN-SÀT18. Writing an e-mail

เขียนอีเมล

KǏEN EE-MEO19. Chatting on the Internet

คุยกับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต

KHUI GÀB PÊUAN THANG IN-TEU-NET20. Going to the beach

ไปเที่ยวทะเล

PAI THÎEW THA-LAY