On the Airplane

บนเครื่องบิน

BON KRÊUANG-BIN


บนเครื่องบิน

BON KRÊUANG-BIN


Do you have a flight from London to Bangkok on Thai Airways? Perhaps a domestic flight on Air Asia from Bangkok to Koh Samui or Phuket? Of course, the flight attendants will be able to speak English.  But, knowing some of these Thai words about air travel will surely help you to impress the cabin crew, as well as the Thai passengers sitting around you.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. Seat number

เลขที่นั่ง

LÊK THÊE-NÂNG

 

 

2. Aisle seat

ที่นั่งติดทางเดิน

THÊE-NÂNG TÌT THANG-DEUN

 

 

3. Window seat

ที่นั่งติดหน้าต่าง

THÊE-NÂNG TÌT NÂ-TÀNG

 

 

4. Pilot

นักบิน

NÁK-BIN

 

 

5. Co-pilot

ผู้ช่วยนักบิน

PHÔO-CHÛAY NÁK-BIN

 

 

6. Flight attendant

พนักงานเครื่องบิน

PHÁ-NÁK-NGAN KRÊUANG-BIN

 

 

7. Overhead bin

ช่องเก็บของเหนือศีรษะ

CHÂWNG-GÈP-KŎNG NĔUA SĔE-SÀ

 

 

8. Landing

ลงจอด

LONG-JÒT

 

 

9. Take-off

บินขึ้น

BIN-KÊUN

 

 

10. Aisle

ทางเดิน

THANG-DEUN

 

 

11. Row

แถว

THĂEW

 

 

12. Exit row

แถวติดทางออกฉุกเฉิน

THĂEW TÌT THANG-ÀWK CHÙK-CHĔUN

 

 

13. Domestic flight

เที่ยวบินภายในประเทศ

TÎAW-BIN PAI-NAI PRÀ-TÊT

 

 

14. International flight

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

TÎAW-BIN RÁ-WÀNG PRÀ-TÊT

 

 

15. Passenger

ผู้โดยสาร

PHÔO-DOI-SĂN

 

 

16. Airline ticket

ตั๋วเครื่องบิน

TŬA KRÊUANG-BIN

 

 

17. Carry-on

กระเป๋าถือติดตัว

GRÀ-PĂO-THĔU TÌT-TUA

 

 

18. Head phones

หูฟัง

HŎO-FANG

 

 

19. Economic class

ชั้นประหยัด

CHÁN PRÀ-YÀT

 

 

20. First class

ชั้นหนึ่ง

CHÁN NÈUNG