Adjectives 2

คำคุณศัพท์ 2

KAM KOON-NA-SÀP SŎNG

Here are some more Thai adjectives that will definitely come in handy when you try to describe persons and objects. The adjectives regarding food will certainly help at a Thai restaurant when you’re trying to tell them to go easy on the chilies!

Download free Thai language materials

 

1. Mean

หยาบคาย

YÀB-KAI

 

 

2. Nice

สุภาพ

SÙ-PHÂB

 

 

3. Sweet

หวาน

WĂN

 

 

4. Sour

เปรี้ยว

PRÊO

 

 

5. Spicy

เผ็ด

PHÈT

 

 

6. Bland

จืด

JÈUD

 

 

7. Crazy

บ้า

BÂA

 

 

8. Normal

ปกติ

PÒK-GÀ-TÌ

 

 

9. Low

ต่ำ

TÀM

 

 

10. High

สูง

SŎONG

 

 

11. Beautiful

สวย

SŬAY

 

 

12. Handsome

หล่อ

LÒR

 

 

13. Loud

ดัง

DANG

 

 

14. Quiet

เงียบ

NGÎAB

 

 

15. Smooth

เรียบ

RÎAB

 

 

16. Rough

หยาบ

YÀAB

 

 

17. Deep

ลึก

LÉUK

 

 

18. Shallow

ตื้น

TÊUN

 

 

19. Clean

สะอาด

SÀ-ÀAD

 

 

20. Dirty

สกปรก

SÒK-GÀ-PRÒK