Adjectives 3

คำคุณศัพท์ 3

KAM KOON-NA-SÀP SĂM

Now that you have mastered the the first two lessons on Thai adjectives, it is now time to learn the last 20 adjectives. 


Download free Thai language materials

adjectives_3.pdf | adjectives_3.txt | Adjectives 3.mp3


1. Convenient

สะดวก

SÀ-DÙAK

 

 

2. Inconvenient

ไม่สะดวก

MÂI SÀ-DÙAK

 

 

3. Tight

คับ

KÁP

 

 

4. Loose

หลวม

LŬAM

 

 

5. Rich

รวย

RUAY

 

 

6. Poor

จน

JON

 

 

7. Successful

สำเร็จ

SĂM-RÈT

 

 

8. Unsuccessful

ไม่สำเร็จ

MÂI SĂM-RÈT

 

 

9. Bright

สว่าง

SÀ-WÀNG

 

 

10. Dull

สลัว

SÀ-LŬA

 

 

11. Creative

มีความคิดสร้างสรรค์

MEE KWAM-KÍT SÂNG-SĂN

 

 

12. Boring

น่าเบื่อ

NÂ-BÈUA

 

 

13. Talented

มีพรสวรรค์

MEE PHON-SÀ-WĂN

 

 

14. Dangerous

อันตราย

AN-TA-RAI

 

 

15. Safe

ปลอดภัย

PLÒT-PHAI

 

 

16. Wide

กว้าง

GWÂNG

 

 

17. Narrow

แคบ

KÂEB

 

 

18. Intelligent

ฉลาด

CHÀ-LÀT

 

 

19. Broken

พัง

PHANG

 

 

20. fixed

ซ่อมแล้ว

SÔM-LÁEW