Around Town

รอบๆ เมือง

RÔB RÔB MEUANG

When trying to navigate your way around Thailand, especially in the bustling city of Bangkok, knowing simple words such as department store, market, restaurant, or hospital will most definitely help ensure you end up where you want to be! Try throwing in these words the next time you’re in a taxi or tuk tuk. It will surely impress the locals!

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

 

1. Street

ถนน

THÀ-NŎN

 

 

2. Alley

ซอย

SOI

 

 

3. Street sign

ป้ายจราจร

PÂI JA-RAA-JON

 

 

4. Apartment

อพาร์ทเมนต์

ÀA-PHÁT-MÉN

 

 

5. Hotel

โรงแรม

RONG-RAM

 

 

6. Fire department

แผนกดับเพลิง

PHÀ-NÀEK DÀB-PHLEUNG

 

 

7. Police department

กรมตำรวจ

GROM TAM-RÙAT

 

 

8. Post office

ที่ทำการไปรษณีย์

TÊE-TAM-GAN PRAI-SÀ-NEE

 

 

9. Department store

ห้างสรรพสินค้า

HÂNG-SÀP-PHA-SĬN-KÁ

 

 

10. High school

โรงเรียนมัธยม

RONG-RIAN MÁT-THA-YOM

 

 

11. Supermarket

ซูเปอร์มาร์เก็ต

SÓOP-PÊR-MA-GÊT

 

 

12. Hardware store

ร้านขายเครื่องมือก่อสร้าง

RÁN KĂI KRÊUANG-MEU-GÀW-SÂNG

 

 

13. Market

ตลาด

TÀ-LÀT

 

 

14. Hospital

โรงพยาบาล

RONG-PA-YA-BAN

 

 

15. School

โรงเรียน

RONG-RIAN

 

 

16. University

มหาวิทยาลัย

MÁ-HĂ-WÍT-THÁ-YA-LAI

 

 

17. Traffic light

ไฟจราจร

FAI JÀ-RA-JON

 

 

18. Highway

ทางหลวง

THANG-LŬANG

 

 

19. Overpass

สะพานลอย

SÀ-PAN-LOY

 

 

20. Restaurant

ร้านอาหาร

RÁN-AA-HĂN