Transportation

การขนส่ง

GAN-KÒN-SÒNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

 

 

 

1. Car

รถ

RÓT

 

 

2. Boat

เรือ

REUA

 

 

3. Train

รถไฟ

RÓT-FAI

 

 

4. Subway

รถไฟใต้ดิน

RÓT-FAI TÂI-DIN

 

 

5. Airplane

เครื่องบิน

KRÊUANG-BIN

 

 

6. Bus

รถโดยสาร

RÓT-DOI-SĂN

 

 

7. Bicycle

จักรยาน

JÀK-GRÀ-YAN

 

 

8. Motorcycle

จักรยานยนต์

JÀK-GRÀ-YAN-YON

 

 

9. Taxi

แทกซี่

THÁEK-SÊE

 

 

10. Jet

เครื่องบินไอพ่น

KRÊUANG-BIN AI-PHÔN

 

 

11. Helicopter

เฮลิคอปเตอร์

HAY-LÍ-KÓP-TÊR

 

 

12. Sail boat

เรือใบ

REUA-BAI

 

 

13. Minibus

รสโดยสารขนาดเล็ก

RÓT-DOI-SĂN KÀ-NÀT LÉK

 

 

14. Water taxi

เรือโดยสาร

REUA-DOI-SĂN

 

 

15. Row boat

เรือพาย

REUA-PAI

 

 

16. Pick up truck

รถกระบะ

RÓT-GRÀ-BÀ

 

 

17. Sports car

รถสปอร์ต

RÓT-SÀ-PÀWT

 

 

18. Tractor

รถไถ

RÓT-THĂI

 

 

19. Semi truck

รถบรรทุก

RÓT-BAN-TÓOK

 

 

20. Van

รถตู้

RÓT-TÔO