Around Town 2

รอบๆ เมือง 2

RÔB RÔB MEUANG SŎNG

Now let’s move on to a more complicated set of words such as food stall, embassy, library, and park. Some English words such as bar, café, and nightclub should be easy to learn, as they are used in Thai as in English, just with a little hint of that charming Thai accent...

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. Food stall

แผงขายอาหาร

PHĂNG KĂI AA-HĂN


2. Coffee shop

ร้านกาแฟ

RÁN GA-FAE


3. Bar

บาร์

BA


4. Night club

ไนต์คลับ

NÁI-KLÀB


5. Library

ห้องสมุด

HÔNG-SÀ-MÒOT


6. Business office

สำนักงาน

SĂM-NÁK-NGAN


7. Embassy

สถานทูต

SÀ-THĂN-TÔOT


8. Gas station

ปั๊มน้ำมัน

PÁM-NÁM-MAN


9. Convenience store

ร้านสะดวกซื้อ

RÁN SÀ-DÙAK SÉU


10. House

บ้าน

BÂN


11. Store

ร้าน

RÁN


12. Roundabout

วงเวียน

WONG-WIAN


13. Furniture store

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

RÁN KĂI FER-NI-JÊR


14. Toy store

ร้านขายของเล่น

RÁN KĂI KŎNG-LÊN


15. Candy store

ร้านขายขนม

RÁN KĂI KÀ-NŎM


16. Internet cafe

ร้านอินเตอร์เนต

RÁN IN-TER-NÈT


17. Cafe

คาเฟ่

KA-FÂY


18. Park

สวน

SŬAN


19. Book store

ร้านหนังสือ

RÁN NĂNG-SĔU


20. Street vendor

พ่อค้าข้างถนน

PÔH-KÁ KÂNG THÀ-NŎN