Around Town 3

รอบๆ เมือง 3

RÔB RÔB MEUANG
SĂM

Using public transportation in Thailand, especially in Bangkok, will be a breeze if you know some of these useful words such as subway station, train station, and bus station. Bangkok has an efficient network of BTS skytrain and subway train that runs through the heart of the city, making traveling from one shopping mall to another, or from the weekend market to the night bazaar an ease.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Bus Stop

ป้ายรถเมล์

PÂI RÓT-MAY

 

 

2. Subway station

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

SÀ-THĂ-NEE RÓT-FAI-FÁ-TÂI-DIN

 

 

3. Train station

สถานีรถไฟ

SÀ-THĂ-NEE RÓT-FAI

 

 

4. Bus station

สถานีรถโดยสาร

SÀ-THĂ-NEE RÓT-DOI-SĂN

 

 

5. Parking lot

ลานจอดรถ

LAN-JÒT-RÓT

 

 

6. Suburb

ชานเมือง

CHAN MEUANG

 

 

7. Crosswalk

ทางม้าลาย

TANG-MÁ-LAI

 

 

8. Median

เกาะกลางถนน

KÒH-KLANG-THÀ-NŎN

 

 

9. Sidewalk

ท้างเท้า

TANG-TÁO

 

 

10. Fortune teller

หมอดู

MĂW-DOO

 

 

11. Homeless person

คนไร้บ้าน

KON-RÁI-BÂN

 

 

12. Bush

พุ่มไม้

PHÔOM-MÁI

 

 

13. Tree

ต้นไม้

TÔN-MÁI

 

 

14. Intersection

สี่แยก

SÈE-YÂEK

 

 

15. Fence

รั้ว

RÚA

 

 

16. Construction

การก่อสร้าง

GAN-GÀW-SÂNG

 

 

17. Dumpster

ถังขยะ

THĂNG-KÀ-YÀ

 

 

18. Street cleaner

คนทำความสะอาดถนน

KON TAM-KWAM-SÀ-ÀD THÀ-NŎN

 

 

19. Traffic

การจราจร

GAN JA-RA-JON

 

 

20. Pier

ท่าเรือ

THÂ REUA