In the Classroom

ในห้องเรียน

NAI HÂWNG-RIEN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

1. Textbook

หนังสือเรียน

NǍNG-SĚU-RIEN

 

 

2. Marker

ปากกาเขียนกระดาน

PÀAK-GA-KHǏEN-GRA-DAAN

 

 

3. Eraser

ยางลบ

YAANG-LÓB

 

 

4. Paper

กระดาษ

GRA-DÀAT

 

 

5. Pencil

ดินสอ

DIN-SǍW

 

 

6. Pen

ปากกา

PÀAK-GAA

 

 

7. Teacher

ครู

KRU

 

 

8. Student

นักเรียน

NÁK-RIEN

 

 

9. Calculator

เครื่องคิดเลข

KRÊUANG-KÍT-LÊG

 

 

10. Quiz

สอบย่อย

SÀWB YÔI

 

 

11. Test

สอบ

SÀWB

 

 

12. Final exam

สอบปลายภาค

SÀWB PLAI-PHÂAK

 

 

13. Desk

โต๊ะเรียน

TÓH-RIEN

 

 

14. Map

แผนที่

PHǍEN-TÊE

 

 

15. Backpack

กระเป๋าเป้

GRA-PǍO-PÂY

 

 

16. Ruler

ไม้บรรทัด

MÁI-BAN-THÁT

 

 

17. Chalk

ชอล์ก

CHÁWK

 

 

18. Chalk board

กระดานดำ

GRA-DAAN-DAM

 

 

19. Homework

การบ้าน

GAAN-BÂAN

 

 

20. Notebook

สมุด

SA-MÒOT