Thai Words for Jobs and Occupations

อาชีพ

AA-CHÊEP

This Thai language lesson will introduce Thai words for jobs, careers and professions, with words such as 'Accountant' (นักบัญชี), 'Journalist' (นักข่าว) and 'Businessman' (นักธุรกิจ). If you like this lesson, you may also like the second part of Thai Words for Jobs and Occupations, and Thai words to describe working.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Doctor

หมอ

MĂW2. Lawyer

ทนายความ

THA-NAI-KWAM3. Chef

หัวหน้าพ่อครัว

HŬA-NÂ-PÂW-KRUA4. Accountant

นักบัญชี

NÁK-BAN-CHEE5. President

ประธานาธิบดี

PRÀ-THA-NA-THÍB-BA-DEE6. Politician

นักการเมือง

NÁK-GAN-MEUANG7. Journalist

นักข่าว

NÁK-KÀO8. Businessman

นักธุรกิจ

NÁK-THÚ-RÁ-GÌT9. Taxi driver

คนขับรถแทกซี่

KON-KÀB RÓT-THÁEK-SÊE10. Construction worker

คนงานก่อสร้าง

KON-NGAN-GÀW-SÂNG11. Writer

นักเขียน

NÁK-KĬAN12. Artist

ศิลปิน

SĬN-LÁ-PIN13. Fashion Designer

นักออกแบบเสื้อผ้า

NÁK-ÀWK-BÀB-SÊUA-PHÂ14. Actor

นักแสดง

NÁK-SÀ-DANG15. Singer

นักร้อง

NÁK-RÓNG16. Musician

นักดนตรี

NÁK-DON-TREE17. Translator

นักแปล

NÁK-PLAE18. Police officer

ตำรวจ

TAM-RÙAT19. Firefighter

นักดับเพลิง

NÁK-DÀB-PLEUNG20. Trash man

คนเก็บขยะ

KON-GÈB-KÀ-YÀ