Time

เวลา

WAY-LA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3 

1. Minute

นาที

NA-TEE

 

 

2. Second

วินาที

WÍ-NA-TEE

 

 

3. Hour

ชั่วโมง

CHÛA-MONG

 

 

4. Day

วัน

WAN

 

 

5. Week

สัปดาห์

SÀP-DA

 

 

6. Month

เดือน

DEUAN

 

 

7. Year

ปี

PEE

 

 

8. Decade

ทศวรรษ

THÓT-SÀ-WÁT

 

 

9. Century

ศตวรรษ

SÀT-TÀ-WÁT

 

 

10. Yesterday

เมื่อวาน

MÊUA-WAN

 

 

11. Today

วันนี้

WAN-NÉE

 

 

12. Tomorrow

พรุ่งนี้

PHRÔONG-NÉE

 

 

13. Next week

สัปดาห์หน้า

SÀP-DA NÂ

 

 

14. In two weeks

ในสองสัปดาห์

NAI SŎNG SÀP-DA

 

 

15. Next month

เดือนหน้า

DEUAN-NÂ

 

 

16. In two months

ในสองเดือน

NAI SŎNG DEUAN-NÂ

 

 

17. Next year

ปีหน้า

PEE-NÂ

 

 

18. In two years

ในสองปี

NAI SŎNG PEE

 

 

19. 10 minutes ago

สิบนาทีที่แล้ว

SÌB NA-TEE TÊE-LÁEW

 

 

20. Last week
สัปดาห์ก่อน

SÀP-DA GÀWN

 

 

21. Two weeks ago

สองสัปดาห์ที่แล้ว

SŎNG SÀP-DA TÊE-LÁEW

 

 

22. Last month

เดือนก่อน

DEUAN-GÀWN

 

 

23. Two months ago

สองเดือนที่แล้ว

SŎNG DEUAN TÊE-LÁEW

 

 

24. Last year

ปีก่อน

PEE-GÀWN

 

 

25. Two years ago

สองปีที่แล้ว

SŎNG PEE TÊE-LÁEW