At the Department Store

ที่ห้างสรรพสินค้า

THÊE HÂANG-SÀB-PHA-SĬN-KÁA

Shopping in Thailand is hard to beat! Quality men and women’s clothing, shoes, and other accessories can be found at department stores and shopping malls across the country, especially Bangkok, and are often cheaper than in other parts of the world. What’s more, there’s no need for you to bargain or haggle so you can spend all of your energy on shopping.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. Men's department

แผนกเสื้อผ้าผู้ชาย

PHA-NÀEK SÛEA-PHÂ PHÔO-CHAAI

 

 

2. Women's department

แผนกเสื้อผ้าสตรี

PHA-NÀEK SÛEA-PHÂ SÀ-TRI

 

 

3. Kid's department

แผนกเสื้อผ้าเด็ก

PHA-NÀEK SÛEA-PHÂ DÈK

 

 

4. Book department

แผนกหนังสือ

PHA-NÀEK NĂNG-SĚU

 

 

5. Toy Department

แผนกของเล่น

PHA-NÀEK KHĂWNG-LÊN

 

 

6. Jewelry Department

แผนกเครื่องประดับ

PHA-NÀEK KHRÊUANG-PRA-DÀB

 

 

7. Sporting Goods department

แผนกเครื่องกีฬา

PHA-NÀEK KHRÊUANG-GEE-LA

 

 

8. Electronics department

แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

PHA-NÀEK KHRÊUANG-CHÁI-FAI-FÁH

 

 

9. Cosmetics department

แผนกเครื่องสำอาง

PHA-NÀEK KHRÊUANG-SĂM-AANG

 

 

10. Food court

ศูนย์อาหาร

SǑON-AA-HĂAN

 

 

11. Elevator

ลิฟต์

LÍP

 

 

12. Escalator

บันไดเลื่อน

BAN-DAI-LÊUAN

 

 

13. Cash

เงินสด

NGERN-SÒD

 

 

14. Credit Card

บัตรเครดิต

BÀT CRE-DÌT

 

 

15. Saleswoman

คนขาย

KHON-KĂI

 

 

16. Cashier

พนักงานเก็บเงิน

PHA-NÁG-NGAAN GÈB-NGERN

 

 

17. Valet parking

บริการรับจอดรถ

BAW-RI-GAAN RÁB JÀWD-RÓT

 

 

18. Sale

ลดราคา

LÓD-RA-KHAA

 

 

19. Mannequin

หุ่น

HÒON

 

 

20. Changing room

ห้องลองเสื้อ

HÂWNG LAWNG-SÊUA