Thai Words for the Stock Market and Investing

ตลาดหุ้น

TA-LÀT HÛN

This lesson for learning business Thai will introduce Thai words used to describe the stock market and investing, such as Dividends (เงินปันผล), Initial public offering (การเสนอขายหุ้นออกใหม่ครั้งแรก) and Share price (ราคาหุ้น).

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. Stocks

หุ้น

HÛN


2. Bonds

พันธบัตร

PHAN-THA-BÀT


3. Commodities

สินค้า

SĬN-KÁA


4. Dividend

เงินปันผล

NGEUN-PAN-PHŎN


5. Stock split

การแบ่งหุ้น

GAN BÀENG-HÛN


6. Percent

เปอร์เซ็นต์

PEUH-SEN


7. Futures

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

SĂN-YAA SÊU-KĂAI LÛANG-NÂ


8. Stock Broker

นายหน้าซื้อขายหุ้น

NAAI- NÂ SÊU-KĂAI HÛN


9. Currency

เงินตรา

NGEUN-TRAA


10. Windfall

เงินที่ได้มาอย่างคาดไม่ถึง

NGEUN THÉE DÂAI-MAA YÀANG KÂAT-MÂI-THĚUNG


11. Taxes

ภาษี

PHAA-SĚE


12. Trade

การซื้อขาย

GAN SÊU-KĂAI


13. Swap

สวอป

SA-WAWP


14. Initial public offering (IPO)

การเสนอขายหุ้นออกใหม่ครั้งแรก

GAN SA-NÊUH KĂAI HÛN ÀWK-MÀI KRÁNG-RÂEK


15. Shares

หุ้น

HÛN


16. Share price

ราคาหุ้น

RAA-KAA HÛN


17. Investment

การลงทุน

GAN LONG-TUN


18. Symbol

สัญลักษณ์

SĂN-YA-LÁK


19. Mutual Fund

กองทุนรวม

GAWNG-TUN RUAM


20. Capital

เงินทุน

NGEUNG-TUN