Economics 2

เศรษฐศาสตร์ 2

SÈT-TÀ-SÀAT SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. Worldwide

ทั่วโลก

THÛA-LÔK


2. Retail sales

การขายปลีก

GAN-KĂI-PLÈEK


3. Trade

การค้า

GAN-KÁA


4. Imports

การนำเข้า

GAN-NAM-KÂO


5. Exports

การส่งออก

GAN-SÒNG-ÒK


6. Markets

ตลาด

TÀ-LÀT


7. Consumer confidence

ความมั่นใจผู้บริโภค

KWAM-MÂN-JAI PHÔO-BAW-RI-PHÔK


8. Tariffs

ภาษีศุลกากร

PHA-SĔE SŎON-LÁ-GA-GONE


9. Quotas

โควตา

KO-TÂA


10. Recession

ความถดถอย

KWAM-THÒT-THŎY


11. Depression

ความตกต่ำ

KWAM-THÒK-THÀM


12. Free-Trade Agreement

ข้อตกลงการค้าเสรี

KÔH-TÒK-LONG GAN-KÁ SĂY-REE


13. Diversified

หลากหลาย

LÀK-LĂI


14. Deficit

การขาดดุล

GAN-KÀT-DOON


15. Surplus

การเกินดุล

GAN-GERN-DOON


16. Consumer Spending

การใช้จ่ายของผู้บริโภค

GAN-SHÁI-JÀI KŎNG PHÔO-BAW-RI-PHÔK


17. Deficit Spending

รายจ่ายเกินกว่ารายรับ

RAI-JÀI GERN-GWÀ RAI-RÁB


18. Subsidy

เงินอุดหนุน

NGEUN-ÒOT-NŎON


19. Currency

เงินตรา

NGEUN-TRA


20. Loan

เงินกู้

NGEUN-GÔO