Economics (Business Thai Words)

เศรษฐศาสตร์

SÈT-TÀ-SÀAT

This Business Thai language lesson will introduce Thai words for economic terms, such as Interest rates (อัตราดอกเบี้ย), Inflation (เงินเฟ้อ) and Capitalism (ระบอบทุนนิยม).


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


1. Gross Domestic Product (GDP)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

PHÀ-LÌT-TÀ-PAN MUAN-RUAM PRÀ-SHA-SHÂAT2. Supply

อุปทาน

ÒOP-PÀ-THAN3. Demand

อุปสงค์

ÒOP-PÀ-SŎNG4. Employment

การจ้างงาน

GAN JÂNG-NGAN5. Unemployment

การว่างงาน

GAN WÂNG-NGAN6. Interest rates

อัตราดอกเบี้ย

ÀT-TRA DÒK-BÎA7. Inflation

เงินเฟ้อ

NGEUN-FÉR8. Deflation

เงินฝืด

NGEUN-FÈUD9. Stagflation

เงินฟุบ (ภาวะเศรษฐกิจชะงัก เงินเฟ้อสูง การว่างงานมาก)

NGEUN-FÓOP10. Capitalism

ระบอบทุนนิยม

RÁ-BÒB THOON-NÍ-YOM11. Socialism

ระบอบสังคมนิยม

RÁ-BÒB SĂNG-KOM-NÍ-YOM12. Communism

ระบอบคอมมิวนิสต์

RÁ-BÒB COM-MEW-NÍT13. Wages

ค่าจ้าง

KÂ-JÂNG14. Consumers

ผู้บริโภค

PHÔO-BAW-RI-PHÔK15. Floor price

ราคาพื้น

RA-KA PHÉUN16. Ceiling price

ราคาเพดาน

RA-KA PHAY-DAN17. Expansion

การขยายตัว

GAN KÀ-YĂI-TUA18. Increase

การเพิ่มขึ้น

GAN PHÊRM-KÊUN19. Decrease

การลดลง

GAN LÓT-LONG20. Detraction

การลดค่า

GAN LÓT-KÂA