Companies

บริษัท

BAW-RI-SÀT

Download free Thai language materials

1. Company

บริษัท

BAW-RI-SÀT

 

 

2. Public company

บริษัทมหาชน

BAW-RI-SÀT MÁ-HĂA-SHON

 

 

3. Private company

บริษัทเอกชน

BAW-RI-SÀT ÈG-GA-SHON

 

 

4. Limited Liability Company

บริษัทจำกัด

BAW-RI-SÀT JAM-GÀT

 

 

5. Chief Executive Officer (CEO)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร

HǓA-NÂ KÁ-NÁ PHÔO-BAW-RI-HǍN

 

 

6. Chief Financial Officer (CFO)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

PHÔO-AM-NUAI-GAN FÀI GAN-NGEUN

 

 

7. Chief Information Officer (CIO)

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

PHÔO-AM-NUAY-GAN FÀI SǍ-RÁ-SǑN-TÊAT

 

 

8. Chief Operational Officer (COO)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

PHÔO-AM-NUAY-GAN FÀI PÀ-TÌ-BÀT-GAN

 

 

9. Chairman

ประธาน

PRÀ-THAN

 

 

10. President

กรรมการผู้จัดการ

GAM-MA-GAN PHÔO-JÀT-GAN

 

 

11. Vice president

รองกรรมการผู้จัดการ

RONG GAM-MA-GAN PHÔO-JÀT-GAN

 

 

12. Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร

KÁ-NÁ GAM-MA-GAN BAW-RI-HǍN

 

 

13. Board member

กรรมการบริหาร

GAM-MA-GAN BAW-RI-HǍN

 

 

14. Share holder

ผู้ถือหุ้น

PHÔO-TĚU-HÔON

 

 

15. Shareholder Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

GAN-PRA-SHOOM PHÔO-TĚU-HÔON

 

 

16. Headquarters

สำนักงานใหญ่

SǍM-NÁG-NGAN YÀI

 

 

17. Founder

ผู้ก่อตั้ง

PHÔO-GÀW-TÂNG

 

 

18. Executive

ผู้บริหาร

PHÔO-BAW-RI-HĂN

 

 

19. Non-executive director

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

GAM-MA-GAN TÊE MÂI SHÂI PHÔO-BAW-RI-HǍN