At the Pharmacist 2

ที่ร้านขายยา 2

THÊE RÁAN KǍAI-YA SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 
 

1. Cough medicine

ยาแก้ไอ

YA-GÂE-AI

 

 

2. Cold medicine

ยาแก้หวัด

YA-GÂE-WÀT

 

 

3. Antacid

ยาลดกรด

YA-LÓD-GRÒT

 

 

4. Aspirin

แอสไพริน

ÁES-PHAI-RIN

 

 

5. Laxative

ยาระบาย

YA-RA-BAAI

 

 

6. Sore throat medicine

ยาแก้เจ็บคอ

YA-GÂE-JÈB-KAW

 

 

7. Eye drops

ยาหยอดตา

YA-YÀWD-TA

 

 

8. Ear drops

ยาหยอดหู

YA-YÀWD-HǑU

 

 

9. Pain killer

ยาแก้ปวด

YA-GÂE-PÙAD

 

 

10. Fever reducer

ยาลดไข้

YA-LÓT-KǍI

 

 

11. Insect repellant

ยากันยุง

YA-GUN-YOONG

 

 

12. Birth control pills

ยาคุมกำเนิด

YA-KUM-GAM-NÈUAD

 

 

13. Band aid

ผ้าพันแผล

PHÂ-PHAN-PHLǍE

 

 

14. Flu medicine

ยาแก้หวัด

YA-GÂE-WÀT

 

 

15. Sleeping pills

ยานอนหลับ

YA-NAWN-LÀB

 

 

16. Antiseptic

ยาฆ่าเชื้อ

YA-KÂ-CHÉUA

 

 

17. Antibiotics

ยาปฏิชีวนะ

YA-PÀ-TÌ-CHEE-WA-NÁ

 

 

18. Vitamins

วิตามิน

WÍ-TA-MIN

 

 

19. Toothache medicine

ยาแก้ปวดฟัน

YA-GÂE-PÙAD-FUN