Around Town 5

รอบๆ เมือง 5

RÂWP RÂWP MEUANG HÂA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Billboard

ป้ายโฆษณา

PÂI-KOW-SA-NA

 

 

2. Canal

คลอง

KLAWNG

 

 

3. Arena

สนามกีฬาในร่ม

SA-NǍM-GEE-LAA NAI-RÔM

 

 

4. Stadium

สนามกีฬากลางแจ้ง

SA-NǍM-GEE-LAA KLANG-JÂNG

 

 

5. Church

โบสถ์

BÒT

 

 

6. Temple

วัด

WÁT

 

 

7. Mosque

มัสยิด

MÁT-SA-YÍT

 

 

8. Mansion

คฤหาสน์

KÁ-RÉU-HÀAT

 

 

9. Palace

วัง

WANG

 

 

10. Condo

คอนโด

KAWN-DOW

 

 

11. Downtown

ใจกลางเมือง

JAI-GLANG-MEUANG

 

 

12. Ferry

เรือข้ามฟาก

REUA-KÂAM-FÂAK

 

 

13. Slum

ชุมชนแออัด

CHUM-CHON AE-ÀT

 

 

14. Parking Garage

โรงรถ

RONG-RÓT

 

 

15. Street light

ไฟถนน

FAI THA-NǑN

 

 

16. Telephone line

สายโทรศัพท์

SǍI THOW-RA-SÀP

 

 

17. Car dealership

ตัวแทนจำหน่ายรถ

TUA-THAEN JAM-NÀI RÓT

 

 

18. Curb

ขอบทางเดิน

KÀWP-THANG-DERN

 

 

19. Fountain

น้ำพุ

NÁAM-PÚ

 

 

20. Drinking fountain

ที่ดื่มน้ำสาธารณะ

THÊE DÈUM-NÁAM SǍA-THA-RA-NÁ