Around Town 3

รอบๆ เมือง 3

RÔB RÔB MEUANG
SĂM

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Bus Stop

ป้ายรถเมล์

PÂI RÓT-MAY

 

 

2. Subway station

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

SÀ-THĂ-NEE RÓT-FAI-FÁ-TÂI-DIN

 

 

3. Train station

สถานีรถไฟ

SÀ-THĂ-NEE RÓT-FAI

 

 

4. Bus station

สถานีรถโดยสาร

SÀ-THĂ-NEE RÓT-DOI-SĂN

 

 

5. Parking lot

ลานจอดรถ

LAN-JÒT-RÓT

 

 

6. Suburb

ชานเมือง

CHAN MEUANG

 

 

7. Crosswalk

ทางม้าลาย

TANG-MÁ-LAI

 

 

8. Median

เกาะกลางถนน

KÒH-KLANG-THÀ-NŎN

 

 

9. Sidewalk

ท้างเท้า

TANG-TÁO

 

 

10. Fortune teller

หมอดู

MĂW-DOO

 

 

11. Homeless person

คนไร้บ้าน

KON-RÁI-BÂN

 

 

12. Bush

พุ่มไม้

PHÔOM-MÁI

 

 

13. Tree

ต้นไม้

TÔN-MÁI

 

 

14. Intersection

สี่แยก

SÈE-YÂEK

 

 

15. Fence

รั้ว

RÚA

 

 

16. Construction

การก่อสร้าง

GAN-GÀW-SÂNG

 

 

17. Dumpster

ถังขยะ

THĂNG-KÀ-YÀ

 

 

18. Street cleaner

คนทำความสะอาดถนน

KON TAM-KWAM-SÀ-ÀD THÀ-NŎN

 

 

19. Traffic

การจราจร

GAN JA-RA-JON

 

 

20. Pier

ท่าเรือ

THÂ REUA