Around Town

รอบๆ เมือง

RÔB RÔB MEUANG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Street

ถนน

THÀ-NŎN

 

 

2. Alley

ซอย

SOI

 

 

3. Street sign

ป้ายจราจร

PÂI JA-RAA-JON

 

 

4. Apartment

อพาร์ทเมนต์

ÀA-PHÁT-MÉN

 

 

5. Hotel

โรงแรม

RONG-RAM

 

 

6. Fire department

แผนกดับเพลิง

PHÀ-NÀEK DÀB-PHLEUNG

 

 

7. Police department

กรมตำรวจ

GROM TAM-RÙAT

 

 

8. Post office

ที่ทำการไปรษณีย์

TÊE-TAM-GAN PRAI-SÀ-NEE

 

 

9. Department store

ห้างสรรพสินค้า

HÂNG-SÀP-PHA-SĬN-KÁ

 

 

10. High school

โรงเรียนมัธยม

RONG-RIAN MÁT-THA-YOM

 

 

11. Supermarket

ซูเปอร์มาร์เก็ต

SÓOP-PÊR-MA-GÊT

 

 

12. Hardware store

ร้านขายเครื่องมือก่อสร้าง

RÁN KĂI KRÊUANG-MEU-GÀW-SÂNG

 

 

13. Market

ตลาด

TÀ-LÀT

 

 

14. Hospital

โรงพยาบาล

RONG-PA-YA-BAN

 

 

15. School

โรงเรียน

RONG-RIAN

 

 

16. University

มหาวิทยาลัย

MÁ-HĂ-WÍT-THÁ-YA-LAI

 

 

17. Traffic light

ไฟจราจร

FAI JÀ-RA-JON

 

 

18. Highway

ทางหลวง

THANG-LŬANG

 

 

19. Overpass

สะพานลอย

SÀ-PAN-LOY

 

 

20. Restaurant

ร้านอาหาร

RÁN-AA-HĂN