Shopping

ซื้อของ

SÈU-KHǑNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. I am looking for some silk pillow cases.

ผม/ฉันกำลังมองหาปลอกหมอนผ้าไหมอยู่ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHĂN GAM-LANG MAWNG-HǍ PLÀWK-MǍWN-PHÂ-MǍI YÒU KHRÁP/KHÀ


2. Is this good quality?

ของคุณภาพดีหรือเปล่าครับ/คะ

KHǑNG-KHUN-NA-PÂAB-DEE RÉU-PLÀO KHRÁP/KHÁ


3. Is this real silk?

ผ้าไหมแท้หรือเปล่าครับ/คะ

PHÂ-MǍI-THÁE RÉU-PLÀO KHRÁP/KHÁ


4. This is too expensive.

แพงจังครับ/ค่ะ

PAENG-JANG KHRÁP/KHÀ


5. Do you have a name card?

คุณมีนามบัตรไหมครับ/คะ

KHUN MEE NAAM-BÀT MÁI KHRÁP/KHÁ


6. Is this pre-used?

นี่ของมือสองหรือเปล่าครับ/คะ

NÊE-KHǑNG-MEU-SǍWNG RÉU-PLÀO KHRÁP/ KHÁ


7. How much does it cost?

ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ

RA-KA THÂO-RÀI KHRÁP/KHÁ


8. It costs 1000 baht.

ราคาหนึ่งพันบาท ครับ/ค่ะ

RA-KA NÈUNG-PHAN BÀHT KHRÁP/KHÀ


9. Could you lower the price a little bit?

ลดหน่อยได้ไหมครับ/คะ

LÓD-NÒI DÂI-MÁI KHRÁP/KHÁ


10. Could I have a 20 percent discount?

ลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ/คะ

LÓD-HÂI YÊE-SÌP PER-SEN DÂI-MÁI KHRÁP/KHÁ


11. Do you have a calculator?

มีเครื่องคิดเลขไหมครับ/คะ

MEE KRÊUANG-KÍT-LÊG MÁI KHRÁP/KHÁ


12. I can only spend 600 baht.

มีแค่หกร้อยบาทเองครับ/ค่ะ

MEE-KÂE HÒK-RÓI BÀHT ENG KHRÁP/KHÀ


13. I will come back later.

ไว้มาใหม่แล้วกันครับ/ค่ะ

WÁI-MA-MÀI LÁEW-GAN KHRÁP/KHÀ


14. Where is an ATM?

ตู้เอทีเอ็มอยู่ตรงไหนครับ/คะ

TÛ-E-TEE-EM YÒU-TRONG-NǍI KHRÁP/KHÁ


15. What else do you have?

มีอย่างอื่นอีกไหมครับ/คะ

MEE YÀNG-ÈUN ÈEK MÁI KHRÁP/KHÁ


16. Where else can I buy this?

หาซื้อได้ที่ไหนอีกบ้างครับ/คะ

HǍA SÉU DÂI TÊE-NǍI ÈEK-BÂANG KHRÁP/KHÁ


17. How old is this?

ของเก่าแค่ไหนครับ/คะ

KHǑNG-GÀO KÂE-NǍI KHRÁP/KHÁ


18. Do you have this in a larger size?

มีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมครับ/คะ

MEE SÁI-YÀI KWÀ-NÉE MÁI KHRÁP/KHÁ


19. Do you have this in a smaller size?

มีไซส์เล็กกว่านี้ไหมครับ/คะ

MEE SÁI-LÉK KWÀ-NÉE MÁI KHRÁP/KHÁ


20. Do you have this in blue?

มีอย่างนี้สีฟ้าไหมครับ/คะ

MEE YÀNG-NÉE SĚE-FÁH MÁI KHRÁP/KHÁ