Teaching Words and Phrases

คำและวลี

KHAM-LÁE-WA-LEE

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. On time

ตรงเวลา

TRONG-WE-LA

2. Late

สาย

SǍAI

3. Come back inside

กลับมานี่ก่อน

GLÀB-MA-NÊE-GÀWN

4. Homework

การบ้าน

GAN-BÂAN

5. Raise your hand

ยกมือขึ้น

YÓK-MEU-KÊUN

6. Quiz

คำถาม

KAM-THǍAM

7. Read

อ่าน

ÀAN

8. Turn on the air conditioner

เปิดแอร์

PÈUD AE

9. Sit down

นั่งลง

NÂNG-LONG

10. Don't write on the desk

อย่าเขียนโต๊ะ

YÀA-KǏEN TÓH

11. Close the door

ปิดประตู

PÌD PRA-TOU

12. Open the door

เปิดประตู

PÈUD PRA-TOU

13. Listen to me

ฟังผม/ฉันด้วย

FANG PHǑM/CHĂN DÛAI

14. Be quiet

เงียบๆด้วย

NGÎEB-NGÎEB DÛAI

15. Turn on the lights

เปิดไฟ

PÈUD FAI

16. Turn off the lights

ปิดไฟ

PÌD FAI

17. Open the window

เปิดหน้าต่าง

PÈUD NÂ-TÀANG

18. Close the window

ปิดหน้าต่าง

PÌD NÂ-TÀANG

19. Why didn't you do your homework?

ทำไมไม่ทำการบ้าน

TAM-MAI MÂI TAM GAAN-BÂAN

20. See you tomorrow.

เจอกันวันพรุ่งนี้

JER-GAN-WAN PRÔONG-NÉE