At the Department Store

ที่ห้างสรรพสินค้า

THÊE HÂANG-SÀB-PHA-SĬN-KÁA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


1. Men's department

แผนกเสื้อผ้าผู้ชาย

PHA-NÀEK SÛEA-PHÂ PHÔO-CHAAI

 

 

2. Women's department

แผนกเสื้อผ้าสตรี

PHA-NÀEK SÛEA-PHÂ SÀ-TRI

 

 

3. Kid's department

แผนกเสื้อผ้าเด็ก

PHA-NÀEK SÛEA-PHÂ DÈK

 

 

4. Book department

แผนกหนังสือ

PHA-NÀEK NĂNG-SĚU

 

 

5. Toy Department

แผนกของเล่น

PHA-NÀEK KHĂWNG-LÊN

 

 

6. Jewelry Department

แผนกเครื่องประดับ

PHA-NÀEK KHRÊUANG-PRA-DÀB

 

 

7. Sporting Goods department

แผนกเครื่องกีฬา

PHA-NÀEK KHRÊUANG-GEE-LA

 

 

8. Electronics department

แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

PHA-NÀEK KHRÊUANG-CHÁI-FAI-FÁH

 

 

9. Cosmetics department

แผนกเครื่องสำอาง

PHA-NÀEK KHRÊUANG-SĂM-AANG

 

 

10. Food court

ศูนย์อาหาร

SǑON-AA-HĂAN

 

 

11. Elevator

ลิฟต์

LÍP

 

 

12. Escalator

บันไดเลื่อน

BAN-DAI-LÊUAN

 

 

13. Cash

เงินสด

NGERN-SÒD

 

 

14. Credit Card

บัตรเครดิต

BÀT CRE-DÌT

 

 

15. Saleswoman

คนขาย

KHON-KĂI

 

 

16. Cashier

พนักงานเก็บเงิน

PHA-NÁG-NGAAN GÈB-NGERN

 

 

17. Valet parking

บริการรับจอดรถ

BAW-RI-GAAN RÁB JÀWD-RÓT

 

 

18. Sale

ลดราคา

LÓD-RA-KHAA

 

 

19. Mannequin

หุ่น

HÒON

 

 

20. Changing room

ห้องลองเสื้อ

HÂWNG LAWNG-SÊUA