At the Pharmacist

ที่ร้านขายยา

THÊE-RÁAN-KǍAI-YA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


1. I'm sick

ผม/ฉัน ไม่สบาย ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHÁN MÂI SA-BAI KRÁB/KÀ


2. I have a headache

ผม/ฉัน ปวดหัว

PHǑM/CHÁN PÙAD-HŬA


3. I have a backache

ผม/ฉัน ปวดหลัง

PHǑM/CHÁN PÙAD-LĂNG


4. I have a stomachache

ผม/ฉัน ปวดท้อง

PHǑM/CHÁN PÙAD-THÁWNG


5. I have heartburn

ผม/ฉัน รู้สึกจุก

PHǑM/CHÁN RÓO-SÈUK JÒOK


6. I have diarrhea

ผม/ฉัน ท้องร่วง

PHǑM/CHÁN THÁWNG-RÛANG


7. I am constipated

ผม/ฉัน ท้องผูก

PHǑM/CHÁN THÁWNG-PHÙK


8. I have an earache

ผม/ฉัน ปวดหู

PHǑM/CHÁN PÙAD-HǓ


9. I have an eye infection

ผม/ฉัน ตาแดง

PHǑM/CHÁN TA-DAENG


10. I'm dizzy

ผม/ฉัน เวียนหัว

PHǑM/CHÁN WIAN-HŬA


11. I can't sleep

ผม/ฉัน นอนไม่หลับ

PHǑM/CHÁN NAWN-MÂI-LÀB


12. I have a sore throat

ผม/ฉัน เจ็บคอ

PHǑM/CHÁN JÈB-KAW


13. I have allergies

ผม/ฉัน เป็นโรคภูมิแพ้

PHǑM/CHÁN PEN RÔK-PHUM-PÀE


14. I have an infection

ผม/ฉัน ติดเชื้อ

PHǑM/CHÁN TÌD-CHÚEA


15. I have a bruise

ผม/ฉัน มีรอยช้ำ

PHǑM/CHÁN MEE ROY CHÁM


16. I have a cold

ผม/ฉันเป็นหวัด

PHǑM/CHÁN PEN-WÀT


17. I have the flu

ผม/ฉันมีไข้

PHǑM/CHÁN MEE-KÂI


18. I have a runny nose

ผม/ฉัน มีน้ำมูกไหล

PHǑM/CHÁN MEE-NÁM-MÔUK-LǍI


19. I have a toothache

ผม/ฉัน ปวดฟัน

PHǑM/CHÁN PÙAD-FUN


20. I have a bad cough

ผม/ฉัน ไอหนักมาก

PHǑM/CHÁN AI-NÀK-MÂK