At the Post Office

ที่ทำการไปรษณีย์

THÊE THAM-GAAN-PRAI-SA-NEE


If you have ever traveled to Thailand and had to send a package overseas, you know what a difficult experience it can be to navigate the post office. Usually, the post office workers speak little to no English. This Thai lesson will present words and phrases that you can use when talking with a Thai worker at the post office, such as "I would like to send this to England," and "I would like to use express mail service".


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3



 



1. Package

พัสดุ

PÁT-SA-DÙ



2. Letter

จดหมาย

JÒT-MǍAI



3. Postcard

ไปรษณียบัตร

PRAI-SA-NEE-YA-BÀT



4. Customs declaration

ใบแจ้งนำเข้า

BAI-JÂENG-NAM-KÂO



5. Express mail

จดหมายด่วนพิเศษ

JÒT-MǍAI-DÙAN-PHÍ-SÈT



6. Zip code

รหัสไปรษณีย์

RÂ-HÀT-PRAI-SA-NEE



7. Stamp

แสตมป์

SA-TAEM



8. Postage

ค่าส่ง

KÂA-SÒNG



9. Tape

สก็อตเทป

SA-GÓT-TÁBE



10. Box

กล่อง

GLÀWNG



11. Pen

ปากกา

PÀK-GA



12. Bubble wrap

แผ่นกันกระแทก

PHÀEN-GAN-GRA-THÂEK



13. I would like to send this to England.

ผม/ฉันอยากส่งอันนี้ไปอังกฤษ

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG AN-NÉE PAI ANG-GRÌT



14. How much would it cost to send this to Canada?

ส่งอันนี้ไปแคนาดาราคาเท่าไหร่

SÒNG AN-NÉE PAI KAE-NA-DA RA-KA THÂO-RÀI



15. I would like to use express mail service.

ผม/ฉัน อยากส่งแบบด่วนพิเศษ

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG BÀEB DÙAN-PHÍ-SÈT



16. I would like to use regular mail service.

ผม/ฉัน อยากส่งแบบธรรมดา

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG-BÀEB THAM-MA-DA



17. How long will it take for the parcel to arrive?

ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่

CHÁI WE-LA SÒNG NAAN THÂO-RÀI



18. I would like to buy insurance for this package.

ผม/ฉัน อยากส่งแบบลงทะเบียน

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG BÀEB-LONG-THA-BIEN



19. I would like to send this by air mail.

ผม/ฉัน อยากส่งไปรษณีย์อากาศ

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG PRAI-SA-NEE-AA-GÀAT



20. I would like to send this by sea mail.

ผม/ฉัน อยากส่งไปรษณีย์ทะเล

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG PRAI-SA-NEE-THAANG-THA-LAY



21. I would like to send a money wire transfer.

ผม/ฉันจะโอนเงินทางไปรษณีย์

PHǑM/CHÁN YÀAG OWN NGERN THANG PRAI-SÀ-NEE



22. I would like to cash a traveler's check.

ผม/ฉันอยากขึ้นเงินเช็กเดินทาง

PHǑM/CHÁN YÀAG KÛEN NGEUN CHÉG-DEUAN-THANG