Time Phrases

ประโยคเกี่ยวกับเวลา

PRÀ-YÒK GÌAW-GÀP WE-LAA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 

 

 

 

1. We will leave in five minutes.

พวกเราจะไปในห้านาทีนี้

PHÛAK-RAO JA-PAI NAI HÂ NA-TEE NÉE

 

 

2. He arrived 10 seconds ago.

เขามาถึงเมื่อสิบนาทีที่แล้ว

KǍO MA-THĚUNG MÊUA SÌP NA-TEE TÊE-LÁEW

 

 

3. How many hours are in a day?

หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมง

NÈUNG WAN MEE GÈE CHÛA-MONG

 

 

4. There are seven days in a week.

หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน

NÈUNG SÀP-DA MEE JÈT WAN

 

 

5. What are you going to do next month?

เดือนหน้าคุณจะทำอะไร

DEUAN-NÂA KUN JÀ THAM A-RAI

 

 

6. What are you going to do next year?

ปีหน้าคุณจะทำอะไร

PEE-NÂA KUN JÀ THAM A-RAI

 

 

7. Last year, I went to Japan.

ปีก่อน ผม/ฉันไปประเทศญี่ปุ่น

PEE-GÀWN PHǑM/CHǍN PAI PRA-THÊT-YÎ-PÒON

 

 

8. Next week, I will go to China.

สัปดาห์หน้า ผม/ฉัน จะไปประเทศจีน

SÁP-DAA-NÂA PHǑM/CHǍN JA PAI PRA-THÊT-JEEN

 

 

9. I will finish school in two weeks.

อีกสองสัปดาห์ ผม/ฉัน จะเรียนจบ

ÈEK SǍWNG SÀP-DAA PHǑM/CHǍN JA RIAN JÒP

 

 

10. In three days, I will go out on a date.

อีกสามวัน ผม/ฉัน มีนัดไปเที่ยว

ÈEK SǍM WAN PHǑM/CHǍN MEE NÁT-PAI-TÎAW

 

 

11. Next month, I will visit my grandmother.

เดือนหน้า ผม/ฉัน จะไปเยี่ยมยาย

DEUAN-NÂA PHǑM/CHǍN JA PAI YÎAM YAI

 

 

12. Yesterday I went shopping.

เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน ไปซื้อของ

MÊUA-WAAN-NÉE PHǑM/CHǍN PAI SÉU KǍWNG

 

 

13. Today I woke up at six a.m.

วันนี้ ผม/ฉัน ตื่นหกโมงเช้า

WAN-NÉE PHǑM/CHÁN TÈUN HÒK MONG-CHÁO

 

 

14. Tomorrow I will go to dinner with my mother.

พรุ่งนี้ ผม/ฉัน จะไปทานข้าวเย็นกับแม่

PHRÛNG-NÉE PHǑM/CHǍN JA PAI THAN KÂO-YEN GÀP MÂE

 

 

15. Two weeks ago I bought some new shoes.

สองสัปดาห์ก่อน ผม/ฉัน ซื้อรองเท้าใหม่

SǍWNG SÀP-DAA GÀWN PHǑM/CHǍN SÉU RAWNG-THÁO MÀI

 

 

16. I graduated from university five years ago.

ผม/ฉัน เรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่อห้าปีที่แล้ว

PHǑM/CHǍN RIAN JÒP MA-HǍ-WÍT-THA-YA-LAI MÊUA HÂ PEE THÊE LÁEW

 

 

17. In ten years, I will be sixty years old.

อีกสิบปี ผม/ฉันจะอายุหกสิบ

ÈEK SÌP PEE PHǑM/CHǍN JA AA-YÙ HÒK-SÌP

 

 

18. She sat down 10 minutes ago.

เธอนั่งเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว

THER NÂNG MÊUA SÌP NA-TEE TÊE-LÁEW

 

 

19. We will sing a song in 30 minutes.

อีกสามสิบนาทีพวกเราจะร้องเพลง

ÈEK SǍM-SÌP NA-TEE PHÛAK-RAO JA RÁWNG-PHLENG