Reading

การอ่าน

GAAN-AÀN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. Newspaper

หนังสือพิมพ์

NǍNG-SEǓ-PIM


2. Book

หนังสือ

NǍNG-SEǓ


3. Biography

ชีวประวัติ

CHEE-WÁ-PRA-WÀT


4. Autobiography

อัตชีวประวัติ

ÀT-TÀ-CHEE-WÁ-PRA-WÀT


5. Novel

นิยาย

NÍ-YAAI


6. Romance novel

นิยายรัก

NÍ-YAAI-RÁK


7. Mystery novel

นิยายสืบสวน

NÍ-YAAI-SÙEB-SǓAN


8. Poetry book

หนังสือบทกวี

NǍNG-SEǓ-BÒT-GA-WEE


9. Text book

ตำราเรียน

TAM-RA-RIEN


10. Self-help book

คู่มือพัฒนาตัวเอง

KÛ-MUE-PÁT-THA-NA-TUA-ENG


11. Comic book

หนังสือการ์ตูน

NǍNG-SEǓ-GA-TOON


12. Cook book

ตำราทำอาหาร

TAM-RA-THAM-AA-HĂN


13. Fiction

เรื่องแต่ง

RÊUANG-TÀENG


14. Non-fiction

เรื่องจริง

RÊUANG-JING


15. Short story

เรื่องสั้น

RÊUANG-SÂN


16. Catalogue

รายการสินค้า

RAI-GAAN-SǏN-KÁ


17. Magazine

นิตยสาร

NÍT-TA-YA-SĂN


18. Trade journal

วารสารสำหรับนักธุรกิจ

WAN-RA-SĂN SĂM-RÀB NÁK-THÚ-RÁ-GÌT


19. Author

ผู้แต่ง

PHÛ-TÀENG


20. Publisher

ผู้ตีพิมพ์

PHÛ-TEE-PIM