Reading

การอ่าน

GAAN-AÀN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 


 

 
1. Newspaper

หนังสือพิมพ์

NǍNG-SEǓ-PIM

 

 

2. Book

หนังสือ

NǍNG-SEǓ

 

 

3. Biography

ชีวประวัติ

CHEE-WÁ-PRA-WÀT

 

 

4. Autobiography

อัตชีวประวัติ

ÀT-TÀ-CHEE-WÁ-PRA-WÀT

 

 

5. Novel

นิยาย

NÍ-YAAI

 

 

6. Romance novel

นิยายรัก

NÍ-YAAI-RÁK

 

 

7. Mystery novel

นิยายสืบสวน

NÍ-YAAI-SÙEB-SǓAN

 

 

8. Poetry book

หนังสือบทกวี

NǍNG-SEǓ-BÒT-GA-WEE

 

 

9. Text book

ตำราเรียน

TAM-RA-RIEN

 

 

10. Self-help book

คู่มือพัฒนาตัวเอง

KÛ-MUE-PÁT-THA-NA-TUA-ENG

 

 

11. Comic book

หนังสือการ์ตูน

NǍNG-SEǓ-GA-TOON

 

 

12. Cook book

ตำราทำอาหาร

TAM-RA-THAM-AA-HĂN

 

 

13. Fiction

เรื่องแต่ง

RÊUANG-TÀENG

 

 

14. Non-fiction

เรื่องจริง

RÊUANG-JING

 

 

15. Short story

เรื่องสั้น

RÊUANG-SÂN

 

 

16. Catalogue

รายการสินค้า

RAI-GAAN-SǏN-KÁ

 

 

17. Magazine

นิตยสาร

NÍT-TA-YA-SĂN

 

 

18. Trade journal

วารสารสำหรับนักธุรกิจ

WAN-RA-SĂN SĂM-RÀB NÁK-THÚ-RÁ-GÌT

 

 

19. Author

ผู้แต่ง

PHÛ-TÀENG

 

 

20. Publisher

ผู้ตีพิมพ์

PHÛ-TEE-PIM