Natural Disasters

ภัยธรรมชาติ

PAI THAM-MA-CHÂT

This Thai language learning lesson will present common words in Thai used to describe natural disasters, such as 'Flood' (น้ำท่วม), 'Tsunami' (คลื่นยักษ์สึนามิ) and 'Drought' (ความแห้งแล้ง).

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. Earthquake

แผ่นดินไหว

PHÀEN-DIN-WĂI2. Tornado

พายุทอร์นาโด

PHA-YÚ THAW-NA-DO3. Flood

น้ำท่วม

NÁM-TÛAM4. Drought

ความแห้งแล้ง

KWAM-HÂNG-LÁNG5. Tsunami

คลื่นยักษ์สึนามิ

KLÊUN-YÁK SÈU-NA-MÍ6. Hurricane

พายุเฮอริเคน

PHA-YÚ HER-RI-KEN7. Volcano

ภูเขาไฟ

PHOO-KĂO-FAI8. Avalanche

หิมะถล่ม

HÌ-MÁ THÀ-LÒM9. Blizzard

พายุหิมะ

PHA-YÚ HÌ-MÁ10. Lightening

ฟ้าผ่า

FÁ-PHÀ11. Mudslide

โคลนถล่ม

KLONE THÀ-LÒM12. Landslide

แผ่นดินถล่ม

PHÀEN-DIN THÀ-LÒM13. Forest fire

ไฟป่า

FAI-PHÀ14. Hail storm

พายุลูกเห็บ

PHA-YÚ LÓOK-HÈP15. Sand storm

พายุทราย

PHA-YÚ SAI16. Famine

ความอดอยาก

KWAM-ÒT-YÀK17. Solar flare

การระเบิดที่ผิวดวงอาทิตย์

GAN-RÁ-BÈRT TÊE PHĔW-DUANG-AA-TÍT18. Epidemic

โรคระบาด

RÔK-RÁ-BÀT19. Global warming

ภาวะโลกร้อน

PHA-WÁ LÔK-RÁWN20. Lava

ลาวา

LA-WA