Natural Disasters

ภัยธรรมชาติ

PAI THAM-MA-CHÂT

This Thai language learning lesson will present common words in Thai used to describe natural disasters, such as 'Flood' (น้ำท่วม), 'Tsunami' (คลื่นยักษ์สึนามิ) and 'Drought' (ความแห้งแล้ง).

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3





1. Earthquake

แผ่นดินไหว

PHÀEN-DIN-WĂI



2. Tornado

พายุทอร์นาโด

PHA-YÚ THAW-NA-DO



3. Flood

น้ำท่วม

NÁM-TÛAM



4. Drought

ความแห้งแล้ง

KWAM-HÂNG-LÁNG



5. Tsunami

คลื่นยักษ์สึนามิ

KLÊUN-YÁK SÈU-NA-MÍ



6. Hurricane

พายุเฮอริเคน

PHA-YÚ HER-RI-KEN



7. Volcano

ภูเขาไฟ

PHOO-KĂO-FAI



8. Avalanche

หิมะถล่ม

HÌ-MÁ THÀ-LÒM



9. Blizzard

พายุหิมะ

PHA-YÚ HÌ-MÁ



10. Lightening

ฟ้าผ่า

FÁ-PHÀ



11. Mudslide

โคลนถล่ม

KLONE THÀ-LÒM



12. Landslide

แผ่นดินถล่ม

PHÀEN-DIN THÀ-LÒM



13. Forest fire

ไฟป่า

FAI-PHÀ



14. Hail storm

พายุลูกเห็บ

PHA-YÚ LÓOK-HÈP



15. Sand storm

พายุทราย

PHA-YÚ SAI



16. Famine

ความอดอยาก

KWAM-ÒT-YÀK



17. Solar flare

การระเบิดที่ผิวดวงอาทิตย์

GAN-RÁ-BÈRT TÊE PHĔW-DUANG-AA-TÍT



18. Epidemic

โรคระบาด

RÔK-RÁ-BÀT



19. Global warming

ภาวะโลกร้อน

PHA-WÁ LÔK-RÁWN



20. Lava

ลาวา

LA-WA