Ordinal Numbers

เลขลำดับ

LÊK-LAM-DÀB

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. First

ลำดับหนึ่ง

LAM-DÀB NÈUNG


2. Second

ลำดับสอง

LAM-DÀB SŎNG


3. Third

ลำดับสาม

LAM-DÀB SĂM


4. Fourth

ลำดับสี่

LAM-DÀB SÈE


5. Fifth

ลำดับห้า

LAM-DÀB HÂ


6. Sixth

ลำดับหก

LAM-DÀB HÒK


7. Seventh

ลำดับเจ็ด

LAM-DÀB JÈT


8. Eight

ลำดับแปด

LAM-DÀB PÀED


9. Ninth

ลำดับเก้า

LAM-DÀB GÂO


10. Tenth

ลำดับสิบ

LAM-DÀB SÌB


11. Eleventh

ลำดับสิบเอ็ด

LAM-DÀB SÌB-ÈT


12. Twelfth

ลำดับสิบสอง

LAM-DÀB SÌB-SŎNG


13. Thirteenth

ลำดับสิบสาม

LAM-DÀB SÌB-SĂM


14. Fourteenth

ลำดับสิบสี่

LAM-DÀB SÌB-SÈE


15. Fifteenth

ลำดับสิบห้า

LAM-DÀB SÌB-HÂ


16. Sixteenth

ลำดับสิบหก

LAM-DÀB SÌB-HÒK


17. Seventeenth

ลำดับสิบเจ็ด

LAM-DÀB SÌB-JÈT


18. Eighteenth

ลำดับสิบแปด

LAM-DÀB SÌB-PÀED


19. Nineteenth

ลำดับสิบเก้า

LAM-DÀB SÌB-GÂO


20. Twentieth

ลำดับยี่สิบ

LAM-DÀB YÊE-SÌB