Partying Phrases

ประโยคสำหรับงานเลี้ยง

PRÀ-YÒK SǍM-RÀP NGAN-LÍANG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. Let's go out.

ไปเที่ยวกันเถอะ

PAI TÎAW GAN THÙH

 

 

2. What time would you like to meet?

จะเจอกันกี่โมงดี

JÀ JER-GAN GÈE-MONG DEE

 

 

3. What places have good drink specials tonight?

คืนนี้ที่ไหนมีเครื่องดื่มรายการพิเศษบ้าง

KEUN-NÉE THÊE-NǍI MEE KRÊUANG-DÈUM RAI-GAN-PHÍ-SÈT BÂNG

 

 

4. What should we do tonight?

คืนนี้เราจะทำอะไรกันดี

KEUN-NÉE RAO JA THAM A-RAI GAN DEE

 

 

5. Where is a good DJ tonight?

คืนนี้ที่ไหนมีดีเจเจ๋งๆ

KEUN-NÉE THÊE-NǍI MEE DEE-JE JĚNG JĚNG

 

 

6. I want to go dancing.

ผม/ฉัน อยากไปเต้น

PHǑM/CHǍN YÀK PAI TÊN

 

 

7. I want to get drunk.

ผม/ฉัน อยากเมา

PHǑM/CHǍN YÀK MAO

 

 

8. I want to meet some women.

ผมอยากเจอสาวๆ

PHǑM YÀK JER SǍO SǍO

 

 

9. Can I buy you a drink?

ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มได้ไหมครับ

PHǑM KǍW LÍANG KRÊUANG-DÈUM DÂI MǍI KRÁP

 

 

10. What would you like to drink?

คุณอยากดื่มอะไร ครับ/คะ

KUN YÀK DÈUM A-RAI KRÁP/KÁ

 

 

11. I would like a whisky and coke.

ผม/ฉัน ขอวิสกี้กับโค้ก ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN KǍW WÍTZ-GÊE GÀP KÓK KRÁP/KÀ

 

 

12. Do you sell cigarettes?

ขายบุหรี่ไหม ครับ/คะ

KǍI BÙ-RÈE MǍI KRÁP/KÁ

 

 

13. I will buy this round of drinks.

รอบนี้ ผม/ฉัน เลี้ยงเอง

RÂWB-NÉE PHǑM/CHǍN LÍANG-ENG

 

 

14. This place is fun.

ที่นี่สนุกดี

THÊE-NÊE SA-NÙK DEE

 

 

15. This place isn't fun.

ที่นี่ไม่สนุก

THÊE-NÊE MÂI SA-NÙK

 

 

16. This place is too smoky.

ที่นี่ควันเยอะเกินไป

THÊE-NÊE KWAN YÛH GERN-PAI

 

 

17. This place is too loud.

ที่นี่เสียงดังเกินไป

THÊE-NÊE SǏANG-DANG GERN-PAI

 

 

18. This place is too crowded.

ที่นี่คนแน่นเกินไป

THÊE-NÊE KON-NÂEN GERN-PAI

 

 

19. Let's go somewhere else.

ไปที่อื่นกันเถอะ

PAI THÊE-ÈUN GAN-THÙH

 

 

20. What time does this place close?

ที่นี่ปิดกี่โมง

THÊE-NÊE PÌT GÈE-MONG