University

มหาวิทยาลัย

MÁ-HĂ-WÍT-THA-YA-LAI

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 


 

1. Campus

พื้นที่มหาวิทยาลัย

PÉUN-THÊE MÁ-HĂ-WÍT-THA-YA-LAI


2. Professor

อาจารย์

AA-JAN


3. Dormitory

หอพัก

HĂW-PHÁK


4. Club

สโมสร

SÀ-MO-SĂWN


5. Graduation

การสำเร็จการศึกษา

GAN SĂM-RÈT GAN-SÈUK-SĂ


6. School

โรงเรียน

RONG-RIAN


7. Undergraduate student

นักศึกษาปริญญาตรี

NÁK-SÈUK-SĂ PÀ-RIN-YA-TREE


8. Graduate student

นักศึกษาปริญญาโท

NÁK-SÈUK-SĂ PÀ-RIN-YA-THO


9. Dean

คณบดี

KÁ-NÁ-BA-DEE


10. Enrollment

การลงทะเบียนเรียน

GAN-LONG-THA-BIAN-RIAN


11. Graduation ceremony

พิธีสำเร็จการศึกษา

PHÍ-THEE SĂM-RÈT GAN-SÈUK-SĂ


12. Course

หลักสูตร

LÀK-SÒOT


13. Lecture

การบรรยาย

GAN-BAN-YAI


14. Roommate

เพื่อนร่วมห้อง

PHÊUAN-RÛAM-HÂWNG


15. Tuition

ค่าเล่าเรียน

KÂ-LÂO-RIAN


16. Application

การสมัคร

GAN-SÀ-MÀK


17. Dissertation

ดุษฏีนิพนธ์

DÒOT-SÀ-DEE-NÍ-PHON


18. Final Exam

สอบปลายภาค

SÀWP-PLAI-PHÂK


19. Teacher's assistant

ผู้ช่วยอาจารย์

PHÔO-CHÛAY AA-JAN