University Majors

วิชาเอก

WÍ-CHA-ÈG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. Business

ธุรกิจ

TÚ-RÁ-GÌT


2. Architecture

สถาปัตยกรรม

SÀ-THĂ-PÀT-TA-YÁ-GAM


3. Engineering

วิศวกรรม

WÍT-SÀ-WÁ-GAM


4. Journalism

วารสารศาสตร์

WA-RÁ-SĂN-SÀT


5. Art

ศิลปะ

SĬN-LÁ-PÀ


6. Economics

เศรษฐศาสตร์

SÈT-THÀ-SÀT


7. Music

ดนตรี

DON-TREE


8. Law

กฎหมาย

GÒT-MĂI


9. Medicine

แพทย์

PHÂET


10. Political Science

รัฐศาสตร์

RÁT-THÀ-SÀT


11. Psychology

จิตวิทยา

JÌT-TÀ-WÍT-THA-YA


12. Math

คณิตศาสตร์

KÁ-NÍT-SÀT


13. Advertising

การโฆษณา

GAN-KO-SÀ-NA


14. Computer programming

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

GAN-KĬAN PRO-GRAEM KOM-PEW-TÊR


15. Agriculture

การเกษตร

GAN-GÀ-SÈT


16. Linguistics

ภาษาศาสตร์

PHA-SĂ-SÀT


17. Education

ศึกษาศาสตร์

SÈUK-SĂ-SÀT


18. History

ประวัติศาสตร์

PRÀ-WÀT-SÀT


19. Accounting

การบัญชี

GAN-BAN-CHEE


20. Biology

ชีววิทยา

CHEE-WÁ-WÍT-THA-YA