University Majors

วิชาเอก

WÍ-CHA-ÈG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Business

ธุรกิจ

TÚ-RÁ-GÌT

 

 

2. Architecture

สถาปัตยกรรม

SÀ-THĂ-PÀT-TA-YÁ-GAM

 

 

3. Engineering

วิศวกรรม

WÍT-SÀ-WÁ-GAM

 

 

4. Journalism

วารสารศาสตร์

WA-RÁ-SĂN-SÀT

 

 

5. Art

ศิลปะ

SĬN-LÁ-PÀ

 

 

6. Economics

เศรษฐศาสตร์

SÈT-THÀ-SÀT

 

 

7. Music

ดนตรี

DON-TREE

 

 

8. Law

กฎหมาย

GÒT-MĂI

 

 

9. Medicine

แพทย์

PHÂET

 

 

10. Political Science

รัฐศาสตร์

RÁT-THÀ-SÀT

 

 

11. Psychology

จิตวิทยา

JÌT-TÀ-WÍT-THA-YA

 

 

12. Math

คณิตศาสตร์

KÁ-NÍT-SÀT

 

 

13. Advertising

การโฆษณา

GAN-KO-SÀ-NA

 

 

14. Computer programming

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

GAN-KĬAN PRO-GRAEM KOM-PEW-TÊR

 

 

15. Agriculture

การเกษตร

GAN-GÀ-SÈT

 

 

16. Linguistics

ภาษาศาสตร์

PHA-SĂ-SÀT

 

 

17. Education

ศึกษาศาสตร์

SÈUK-SĂ-SÀT

 

 

18. History

ประวัติศาสตร์

PRÀ-WÀT-SÀT

 

 

19. Accounting

การบัญชี

GAN-BAN-CHEE

 

 

20. Biology

ชีววิทยา

CHEE-WÁ-WÍT-THA-YA