Common Words and Phrases 5

คำศัพท์และประโยคทั่วไป 5

KAM-SÀP LÁE PRÀ-YÒK TÛA-PAI HÂ

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. Many

มากมาย

MÂK-MAI

 

 

2. None

ไม่มีเลย

MÂI-MEE-LEUY

 

 

3. Everyone

ทุกคน

TÓOK-KON

 

 

4. No one

ไม่มีใครเลย

MÂI-MEE KRAI LEUY

 

 

5. All

ทั้งหมด

THÁNG-MÒT

 

 

6. All the time

ตลอดเวลา

TÀ-LÒT WAY-LA

 

 

7. Never

ไม่เคย

MÂI-KEUY

 

 

8. Every day

ทุกวัน

TÓOK WAN

 

 

9. Every week

ทุกสัปดาห์

TÓOK SÀB-DA

 

 

10. Every month

ทุกเดือน

TÓOK DEUAN

 

 

11. Every year

ทุกปี

TÓOK PEE

 

 

12. A lot

มาก

MÂK

 

 

13. A little

เล็กน้อย

LÉK-NÓY

 

 

14. Before

ก่อน

GÒN

 

 

15. After

หลัง

LĂNG

 

 

16. During

ระหว่าง

RÁ-WÀNG

 

 

17. Forever

ตลอดไป

TÀ-LÒT-PAI

 

 

18. A Few

นิดหน่อย

NÍT-NÒI

 

 

19. Everybody

ทุกคน

TÓOK KON

 

 

20. Nobody

ไม่มีใคร

MÂI-MEE KRAI