Common Words and Phrases 4

คำศัพท์และประโยคทั่วไป 4

KAM-SÀP LÁE PRÀ-YÒK TÛA-PAI SÈE

Download free Thai language materials

1. For example

เช่น

CHÊN

 

 

2. Then

จากนั้น

JÀK-NÁN

 

 

3. Whatever

อะไรก็ตาม

A-RAI-GÔH-TAM

 

 

4. However

อย่างไรก็ตาม

YÀNG-RAI-GÔH-TAM

 

 

5. Whenever

เมื่อใดก็ตาม

MÊUA-DAI-GÔH-TAM

 

 

6. Wherever

ที่ไหนก็ตาม

TÊE-NĂI-GÔH-TAM

 

 

7. Whoever

ใครก็ตาม

KRAI-GÔH-TAM

 

 

8. While

ขณะที่

KÀ-NÀ-TÊE

 

 

9. Only

แค่

KÂE

 

 

10. Quite

ค่อนข้าง

KÔN-KÂNG

 

 

11. Of course

แน่นอน

NÂE-NON

 

 

12. With

กับ

GÀB

 

 

13. Without

โดยปราศจาก

DOI-PRÀT-SÀ-JÀK

 

 

14. Because

เพราะว่า

PHRÁW-WÂ

 

 

15. Perhaps

บางที

BANG-THEE

 

 

16. So

ดังนั้น

DANG-NÁN

 

 

17. Nowadays

ทุกวันนี้

THÓOK-WAN-NÉE

 

 

18. If

ถ้า

THÂ

 

 

19. Although

ถึงแม้ว่า

TĔUNG-MÁE-WÂ