What Phrases

ประโยคอะไร

BRÀ-YÒHK A-RAI

Here are Thai phrases that use the word 'What' (อะไร). Thai phrases such as "What time is it?" "What are you doing?", "What's wrong?" and "What is your name?"

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. What are you doing?

คุณทำอะไรอยู่

KUN THAM A-RAI YÒU

 

 

2. What are you talking about?

คุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่

KUN GAM-LANG PHÔOT RÊUANG A-ARAI YÒU

 

 

3. What are you going to do tomorrow?

วันพรุ่งนี้คุณจะทำอะไร

WAN-PRÔONG-NÉE KUN JA THAM A-RAI

 

 

4. What is this?

นี่คืออะไร

NÊE KUE A-RAI

 

 

5. What is that?

นั่นคืออะไร

NÂN KUE A-RAI

 

 

6. What are we going to cook?

เรากำลังจะทำอะไรกิน

RAO GAM-LANG JA THAM A-RAI GIN

 

 

7. What is going to happen next year?

อะไรจะเกิดขึ้นในปีหน้า

A-RAI JA GÈUD KÛEN NAI PEE NÂ

 

 

8. What time is it?

กี่โมงแล้ว

GÈE-MONG-LÁEW

 

 

9. What's wrong?

เป็นอะไรไป

PEN A-RAI PAI

 

 

10. I don't know what you're talking about.

ผม/ฉัน ไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรอยู่

PHǑM/CHÁN MÂI-RÓO WÂ KUN PHÔOT RÊUANG A-RAI YÒU

 

 

11. What do you want to be when you grow up?

คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น

KUN YÀAG PEN A-RAI MÊUA TOH KÛEN

 

 

12. What is your name?

คุณชื่ออะไร

KUN CHÛE A-RAI

 

 

13. What is your nationality?

คุณสัญชาติอะไร

KUN SǍN-CHÂAT A-RAI

 

 

14. What did you do yesterday?

คุณทำอะไรเมื่อวานนี

KUN THAM A-RAI MÊUA-WAAN NÉE

 

 

15. What is your friend's name?

เพื่อนคุณชื่ออะไร

PHÊUAN KUN CHÛE A-RAI

 

 

16. What time will you finish?

คุณจะเสร็จกี่โมง

KUN JA SÈT GÈE MONG

 

 

17. What is today's date?

วันนี้วันที่เท่าไหร่

WAN-NÉE WAN-THÊE THÂO-RÀI

 

 

18. What are you going to do after work?

คุณจะทำอะไรหลังเลิกงาน

KUN JA THAM A-RAI LǍNG LÊUK NGAAN

 

 

19. What is your favorite movie?

หนังเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องไหน

NǍNG RÊUANG PRÒT KǍWNG KUN KUE RÊUANG NǍI