When Questions and Answers

เมื่อไหร่คำถามและคำตอบ

MÊUA-RÀI KHAHM-THÂAM LÁE KHAHM-DTÀAWP

This lesson will show a number of question phrases in Thai and answers that use the word 'When' (เมื่อไหร่), such as 'When are you arriving?', and 'When did you cut your hair?'

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. When are you leaving?

คุณจะไปเมื่อไหร่

KUN JA PAI MÊUA RÀI


2. I am leaving in five minutes.

ผม/ฉัน จะไปในอีกห้านาที

PHǑM/CHÁN JA PAI NAI EÈK HÂ NA-THEE


3. When are you arriving?

คุณจะมาถึงเมื่อไหร่

KUN JA MA THǓENG MÊUA-RÀI


4. I am arriving in two days.

ผม/ฉันจะมาถึงในอีกสองวัน

PHǑM/CHÁN JA MA TUENG NAI EÈK SǍWNG WAN


5. When does the movie start?

หนังเริ่มฉายเมื่อไหร่

NǍNG RÊUM CHǍI MÊUA-RÀI


6. The movie starts at 7:20 p.m.

หนังเริ่มฉายตอนทุ่มยี่สิบ

NǍNG RÊUM CHǍI TAWN THÛM-YÊE-SÌP


7. When will he be finished?

เมื่อไหร่เขาจะทำเสร็จ

MÊUA-RÀI KÁO JA THAM SÈT


8. He will be finished in two weeks.

เขาจะทำเสร็จในสองอาทิตย์

KÁO JA THAM SÈT NAI SĂWNG AA-THÍT


9. When did you cut your hair?

คุณไปตัดผมมาเมื่อไหร่

KUN PAI THÀT PHǑM MA MÊUA-RÀI


10. I cut my hair yesterday.

ผม/ฉันไปตัดผมมาเมื่อวานนี้เอง

PHǑM/CHÁN PAI THÀT PHǑM MA MÊUA-WAAN NÉE ENG


11. When are you going to go to university?

คุณจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่

KUN JA KÂO RIEN MA-HǍ-WÍT-THA-YA-LAI MÊUA-RÀI


12. I am going to go to university next year.

ผม/ฉันจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้า

PHǑM/ CHÁN JA KÂO RIEN MA-HǍ-WÍT-THA-YA-LAI NAI PEE NÂA


13. When will they begin?

พวกเขาจะเริ่มเมื่อไหร่

PHÛAK-KÁO JA RÊUM MÊUA-RÀI


14. They will begin soon.

พวกเขาจะเริ่มเร็วๆนี้

PHÛAK-KÁO JA RÊUM REW-REW NÉE


15. When did she travel there?

เธอไปที่นั่นเมื่อไหร่

THEU PAI THÊE NÂN MÊUA-RÀI


16. She traveled there five years ago.

เธอไปที่นั่นเมื่อห้าปีที่แล้ว

THEU PAI THÊE NÂN MÊUA HÂ PEE THÊE-LÁEW


17. When will you leave Thailand?

คุณจะไปจากเมืองไทยเมื่อไหร่

KUN JA PAI JÀAK MEUANG-THAI MÊUA-RÀI


18. I will leave Thailand in six months.

ผม/ฉัน จะไปจากเมืองไทยในอีกหกเดือน

PHǑM/CHÁN JA PAI JÀAK MEUANG-THAI NAI EÈK HÒK DEUAN


19. When will they buy a new car?

เมื่อไหร่พวกเขาจะซื้อรถยนต์คันใหม่

MÊUA-RÀI PHÛAK-KÁO JA SÉU RÓT-YON KAN MÀI


20. I don't know when they will buy a new car.

ผม/ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะซื้อรถยนต์คันใหม่เมื่อไหร่

PHǑM/CHÀN MÂI RÓU WÂ PHÛAK-KÁO JA SÉU RÓT-YON KAN MÀI MÊUA-RÀI