Present Continuous Verb Tense

This Thai language lesson will give examples in English of sentences in the Present Continuous Verb Tense (i.e. the conjugation of 'to be' + a present participle verb) and show the Thai translation, to help you gain a better understanding of how to form Thai sentences from this verb tense. For example, ' We are watching TV' (เรากำลังดูทีวี) and ' They are buying a new computer' (พวกเขากำลังจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่).


Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. I am reading a book.

ผม/ฉันกำลังอ่านหนังสือ

PHǑM/CHÁN GAM-LANG AÀN NǍNG-SǓE2. She is drinking tea.

เธอกำลังดื่มชา

THEU GAM-LANG DÙEM CHA3. We are watching TV.

เรากำลังดูทีวี

RAO GAM-LANG DU THEE-WEE4. Are they paying for dinner?

พวกเขาจะจ่ายค่าอาหารเย็นใช่ไหม

PHÛAK-KÁO JA JÀAI KÂ AA-HǍAN YEN CHÂI MÁI5. He is playing piano for his mother.

เขากำลังเล่นเปียโนให้แม่

KÁO GAM-LANG LÊN PIA-NO HÂI MÂE6. She is visiting her grandparents.

เธอกำลังเยี่ยมคุณปู่คุณย่า/คุณตาคุณยาย

THEU GAM-LANG YÎEM KUN-PÙ-KUN-YÂ/KUN-TA-KUN-YAAI7. I am driving a car.

ผม/ฉัน กำลังขับรถ

PHǑM/CHÁN GAM-LANG KÀP RÓT8. The teacher is always yelling at the students.

ครูตะคอกใส่นักเรียนเสมอ

KRU TA-KÂWK SÀI NÁK-RIEN SA-MĚUH9. I am currently looking for a new job.

ผม/ฉันกำลังมองหางานใหม่

PHǑM/CHÁN GAM-LANG MAWNG HǍ NGAAN MÀI10. They are taking an English class.

พวกเขากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

PHÛAK KÁO GAM-LANG RIEN WÍ-CHA PHA-SǍ ANG-GRÍT11. I am going to church.

ผม/ฉันกำลังไปโบสถ์

PHǑM/CHÁN GAM-LANG PAI BÓAT12. We are studying for the test.

เรากำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ

RAO GAM-LANG AÀN NǍNG-SǓE-TRIEM-SÀWB13. It is raining.

ฝนกำลังตก

FǑN GAM-LANG TÒK14. Is she studying Chinese today?

เธอเรียนภาษาจีนวันนี้ใช่ไหม

THEU RIEN PHA-SǍ JEEN WAN-NÉE CHÂI-MÁI15. The store is opening in ten minutes.

ร้านจะเปิดในสิบนาทีนี้

RÁAN JA PÈUD NAI SÍP NA-THEE NÉE16. I am talking to her.

ผม/ฉันกำลังคุยกับเธอ

PHǑM/CHÁN GAM-LANG KUI GÀB THEU17. They are buying a new computer.

พวกเขากำลังจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

PHÚAK-KÁO GAM-LANG JA SÚE KAWM-PEW-TÊU KRÊUANG MÁI18. Is the movie starting?

หนังเริ่มรึยัง

NǍNG RÊUM RÚE YANG19. She is working at a new office.

เธอจะทำงานที่สำนักงานใหม่

THEU JA RÊUM THAM NGAAN THÊE SǍM-NÁG-NGAAN MÀI