Simple Present Verb Tense

กิริยาแสดงเวลาในปัจจุบัน

GI-RI-YA SA-DAENG WE-LAA NAI PÀT-JÙ-BAN


This Thai learning lesson shows examples of how to form Thai sentences in the simple present verb tense. For example, 'She likes rice', 'He does not have a job', and 'They need help'.


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

 

 1. I am a boy.

ผมเป็นเด็กผู้ชาย

PHǑM PEN DÈK-PHÔO-CHAI

 

 

2. She likes to run.

เธอชอบวิ่ง

THER CHÂWP WÎNG

 

 

3. We watch TV.

พวกเราดูทีวี

PHÛAK-RAO DOO TEE-WEE

 

 

4. He goes to the store.

เขาไปร้านขายของ

KǍO PAI RÁAN-KǍI-KǍWNG

 

 

5. Thailand is a big country.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่

PRÀ-TÊT-THAI PEN PRÀ-TÊT TÊE YÀI

 

 

6. She is pretty.

เธอน่ารัก

THER NÂ-RÁK

 

 

7. The sky is blue.

ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

THÁWNG-FÁA PEN SĚE FÁA

 

 

8. They need help.

พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ

PHÛAK-KǍO TÂWNG-GAN KWAM-CHÛAI-LĚUA

 

 

9. I have ten brothers.

ผม/ฉัน มีน้องชายสิบคน

PHǑM/CHǍN MEE NÁWNG-CHAI SÌP KON

 

 

10. She has brown hair.

เธอมีผมสีน้ำตาล

THER MEE PHǑM SĚE NÁM-TAN

 

 

11. He brushes his teeth once a day.

เขาแปรงฟันวันละครั้ง

KǍO PRAENG FAN WAN-LA-KRÁNG

 

 

12. Thailand has many islands.

ประเทศไทยมีเกาะมากมาย

PRÀ-TÊT-THAI MEE GÀWH MÂK-MAI

 

 

13. The water is cold.

น้ำเย็น

NÁAM YEN

 

 

14. She likes rice.

เธอชอบข้าว

THER CHÂWP KÂO

 

 

15. This house is ugly.

บ้านหลังนี้ขี้เหร่

BÂAN LǍNG-NÉE KÊE-RÈ

 

 

16. He does not have a job.

เขาไม่มีงานทำ

KǍO MÂI MEE NGAN TAM

 

 

17. They have 50 baht.

พวกเขามีเงินห้าสิบบาท

PHÛAK-KǍO MEE NGEUN HÂ-SÌP BÀHT

 

 

18. We are ready to go home.

พวกเราพร้อมจะกลับบ้านแล้ว

PHÛAK-RAO PHRÁWM JA GLÀP BÂAN LÁEW

 

 

19. The food is spicy.

อาหารมีรสเผ็ด

A-HǍAN MEE RÓT PHÈT