Simple Future Verb Tense

กิริยาแสดงเวลาในอนาคต

GI-RI-YAA SA-DAENG WE-LAA NAI A-NA-KÓT

This lesson shows examples of how to form sentences in Thai language using the simple future verb tense. For example, 'She will visit her grandparents this weekend', 'I am going to get a new job, and 'She will study Chinese next year'.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. I am going to go to a grocery store.

ผม/ฉัน กำลังจะไปร้านขายของชำ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN GAM-LANG JA PAI RÁAN-KǍI-KǑNG-CHAM KRÁP/KÀ2. She will drink tea later.

เธอจะดื่มน้ำชาทีหลัง ครับ/ค่ะ

THER JA DÈUM NÁM-CHAA TEE-LǍNG KRÁP/KÀ3. We are going to watch TV tonight.

คืนนี้พวกเราจะดูทีวี ครับ/ค่ะ

KEUN-NÉE PHÛAK-RAO JA DOO TEE-WEE KRÁP/KÀ4. They will pay 25 baht.

พวกเขาจะจ่ายยี่สิบห้าบาท ครับ/ค่ะ

PHÛK-KǍO JA JÀI YÊE-SÌP-HÂ BÀHT KRÁP/KÁ5. He is going to be good at playing piano in a few years.

เขาจะเล่นเปียโนเก่งในไม่กี่ปีข้างหน้า ครับ/ค่ะ

KǍO JA LÊN PIAN-NO GÈNG NAI MÂI-GÈE-PEE KÂNG-NÂ KRÁP/KÀ6. She will visit her grandparents this weekend.

เธอจะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายสุดสัปดาห์นี้ ครับ/ค่ะ

THER JA PAI YÎAM PÒO-YÂ-TA-YAI SÙT-SÀP-DA NÉE KRÁP/KÀ7. They are going to walk to school today.

วันนี้พวกเขาจะเดินไปโรงเรียน ครับ/ค่ะ

WAN-NÉE PHÛAK-KǍO JA DERN PAI RONG-RIAN KRÁP/KÀ8. The teacher will answer our questions.

คุณครูจะตอบคำถามของพวกเรา ครับ/ค่ะ

KUN-KROO JA TÀWP KAM-THǍM KǑNG PHÛAK-RAO KRÁP/KÀ9. They are going to need our help.

พวกเขาจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา ครับ/ค่ะ

PHÛAK-KǍO JA TÔNG-GAN KWAM-CHÛAI-LĚUA JÀK PHÛAK-RAO KRÁP/KÀ10. I am going to get a new job.

ผม/ฉัน กำลังจะได้งานใหม่ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN GAM-LANG JA DÂI NGAN MÀI KRÁP/KÀ11. She will buy a cat next week.

เธอจะซื้อแมวตัวใหม่สัปดาห์หน้า ครับ/ค่ะ

THER JA SÉU MAEW TUA MÀI SÀP-DA NÂA KRÁP/KÀ12. I will go to church later.

ผม/ฉัน จะไปโบสถ์ทีหลัง ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN JA PAI BÒT TEE-LǍNG KRÁP/KÀ13. The bus driver will drive slowly.

คนขับรถโดยสารจะขับช้าๆ ครับ/ค่ะ

KON-KÀP RÓT-DOI-SǍN JA KÀP CHÂ-CHÂ KRÁP/KÀ14. It will be hot later today.

วันนี้เดี๋ยวอากาศจะร้อน ครับ/ค่ะ

WAN-NÉE DǏAW AA-GÀT JA RÁWN KRÁP/KÀ15. She will study Chinese next year.

เธอจะเรียนภาษาจีนปีหน้า ครับ/ค่ะ

THER JA RIAN PHA-SǍ-JEEN PEE-NÂA KRÁP/KÀ16. The store is going to open in 15 minutes.

ร้านกำลังจะเปิดในอีก 15 นาที ครับ/ค่ะ

RÁAN GAM-LANG-JÀ PÈRT NAI-ÈEK SÌP-HÂ NA-TEE KRÁP/KÀ17. I will talk to her tomorrow.

ผม/ฉัน จะคุยกับเธอพรุ่งนี้ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN JA KUI GÀP THER PRÔONG-NÉE KRÁP/KÀ18. They are going to win the prize.

พวกเขาจะชนะรางวัล ครับ/ค่ะ

PHÛAK-KǍO JA CHA-NÁ RANG-WAN KRÁP/KÀ19. We will be ready to go in 5 minutes.

พวกเราจะพร้อมกลับบ้านในอีก 5 นาที

PHÛAK-RAO JA PHRÓM GLÀP BÂAN NAI-ÈEK HÂ NA-TEE20. The food will be delicious, trust me.

อาหารจะอร่อยมาก เชื่อสิ

AA-HǍN JA AA-RÒI MÂK, CHÊUA-SÌ