Simple Past Verb Tense

กิริยาแสดงเวลาในอดีต

GI-RI-YA SA-DAENG WE-LAA NAI A-DÈET

This lesson will show examples of how to form a Thai sentence using simple past tense verbs. Examples include 'They walked to school' and 'She visited her grandparents'.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. I went to a grocery store.

ผม/ฉันไปร้านขายของชำมา

PHǑM/CHǍN PAI RÁAN-KǍI-KǑNG-CHAM MAA2. She drank tea this morning.

เธอดื่มน้ำชาเมื่อเช้านี้

THER DÈUM NÁM-CHAA MÊUA-CHÁO NÉE3. We watched TV last night.

พวกเราดูหนังเมื่อคืน

PHÛAK-RAO DOO NǍNG MÊUA-KEUN-NÉE4. They paid 25 baht for lunch.

พวกเขาจ่ายไปยี่สิบห้าบาทสำหรับอาหารเที่ยง

PHÛK-KǍO JÀI PAI YÊE-SÌP-HÂ BÀHT SǍM-RÀP AA-HǍN-TÎANG5. He was good at playing piano.

เมื่อก่อนเขาเล่นเปียโนเก่ง

MÊUA-GÀWN KǍO LÊN PIAN-NO GÈNG6. She visited her grandparents.

เธอไปเยี่ยมปู่ย่าตายายมา

THER PAI YÎAM PÒO-YÂ-TA-YAI MAA7. They walked to school.

พวกเขาเดินไปโรงเรียน

PHÛAK-KǍO DERN PAI RONG-RIAN8. The teacher yelled at the class.

คุณครูตะคอกใส่นักเรียนในชั้น

KUN-KROO TÀ-KÂWK SÀI NÁK-RIAN NAI CHÁN9. They needed our help.

พวกเขาต้องการความช่วยจากเรา

PHÛAK-KǍO TÔNG-GAN KWAM-CHÛAI-LĚUA JÀK RAO10. I had ten baht yesterday.

เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน มีเงินสิบบาท

MÊUA-WAN-NÉE PHǑM/CHǍN MEE NGEUN SÌP BÀHT11. She bought a cat.

เธอซื้อแมวหนึ่งตัว

THER SÉU MAEW NÈUNG TUA12. I never went to church when I was young.

ตอน ผม/ฉัน เป็นเด็ก ผม/ฉัน ไม่เคยไปโบสถ์

TAWN PHǑM/CHǍN PEN DÈK, PHǑM/CHǍN MÂI-KOEI PAI BÒT13. The bus driver drove slowly.

คนขับรถโดยสารขับรถอย่างช้าๆ

KON-KÀP RÓT-DOI-SǍN KÀP RÓT YÀNG CHÂ-CHÂ14. The water was cold this morning.

เมื่อเช้านี้น้ำเย็น

MÊUA-CHÁO-NÉE NÁM YEN15. She studied Chinese last year.

เมื่อปีก่อนเธอเรียนภาษาจีน

MÊUA-PEE-GÀWN THER RIAN PHA-SǍ-JEEN16. That house caught on fire.

ไฟไหม้บ้านหลังนั้น

FAI MÂI BÂAN LǍNG NÁN17. He did not have a job yesterday.

เมื่อวานนี้เขาไม่มีงาน

MÊUA-WAN-NÉE KǍO MÂI MEE NGAN18. They had 50 baht this morning.

เมื่อเช้านี้พวกเขามีเงินห้าสิบบาท

MÊUA-CHÁO-NÉE PHÛAK-KǍO MEE NGEUN HÂ-SÌP BÀHT19. They went home.

พวกเขากลับบ้าน

PHÛAK-KǍO GLÀP BÂAN20. The food was delicious.

อาหารอร่อย

AA-HǍAN A-RÒI