Restaurant Phrases

คำพูดในร้านอาหาร

KAM-PHÔOT NAI RÁN-AA-HĂN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. Table for two please.

ขอโต๊ะสำหรับสองที่ ครับ/ค่ะ

KĂW TÓ SĂM-RÀP SĂWNG TÊE KRÁP/KÀ


2. Can I have a menu please?

ขอเมนูด้วย ครับ/ค่ะ

KĂW ME-NOO DÛAI KRÁP/KÀ


3. I would like to order a cheeseburger.

ผม/ฉัน ขอชีสเบอร์เกอร์ ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN KĂW CHÉES-BEUH-GÊUH KRÁP/KÀ


4. I would like fried rice, but no shrimp please.

ผม/ฉัน ขอข้าวผัด แต่ไม่ใส่กุ้ง ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN KĂW KÂO-PHÀT TÀE MÂI SÀI GÔONG KRÁP/KÀ


5. Do you have beer?

มีเบียร์ไหม ครับ/คะ

MEE BIA MĂI KRÁP/KÁ


6. I did not order this dish.

ผม/ฉัน ไม่ได้สั่งจานนี้ ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN MÂI DÂI SÀNG JAAN NÉE KRÁP/KÀ


7. I am vegetarian.

ผม/ฉัน กินอาหารมังสวิรัติ ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN GIN AA-HĂAN MANG-SÀ-WÍ-RÁT KRÁP/KÀ


8. Do you have any dishes without meat?

มีอาหารที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ไหม ครับ/คะ

MEE AA-HĂAN TÊE MÂI SÀI NÉUA-SÀT MĂI KRÁP/KÁ


9. This food is too cold.

อาหารนี้เย็นเกินไป ครับ/ค่ะ

AA-HĂAN NÉE YEN GEUN-PAI KRÁP/KÀ


10. This food is too hot.

อาหารนี้ร้อนเกินไป ครับ/ค่ะ

AA-HĂAN NÉE RÁWN GEUN-PAI KRÁP/KÀ


11. This food is too spicy.

อาหารนี้เผ็ดเกินไป ครับ/ค่ะ

AA-HĂAN NÉE PHÈT GEUN-PAI KRÁP/KÀ


12. Cheers!

ดื่ม!

DÈUM


13. This is delicious.

นี่อร่อยดี

NÊE ÀA-RÒI DEE


14. Where is the bathroom?

ห้องน้ำอยู่ไหน ครับ/คะ

HÂWNG-NÁM YÒO THANG NĂI KRÁP/KÁ


15. Please make the food a little bit spicy.

ช่วยทำอาหารแบบไม่ค่อยเผ็ดนะ ครับ/คะ

HÛAI THAM AA-HĂAN BÀEP MÂI-KÔI PHÈT NÁ KRÁP/KÁ


16. Please do not make the food spicy at all.

ช่วยทำอาหารแบบไม่เผ็ดนะ ครับ/คะ

HÛAI THAM AA-HĂAN BÀEP MÂI PHÈT NÁ KRÁP/KÁ


17. How much does it cost?

เท่าไหร่ คะ/ครับ

THÂO-RÀI KRÁP/KÁ


18. Can I have the bill please?

ขอดูบิลได้ไหม ครับ/คะ

KĂW DOO BIN DÂI MĂI KRÁP/KÁ


19. Is the tip included?

ราคานี้ รวมทิปหรือเปล่า ครับ/คะ

RAA-KAA NÉE RUAM THÍP RĚU-PLÀO KRÁP/KÁ


20. The service was very good. Thank you.

บริการดีมาก ขอบคุณ ครับ/ค่ะ

BAW-RI-GAAN DEE MÂAK KÀWP-KUN KRÁP/KÀ