Telling Time

บอกเวลา

BÀWK WE-LAA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

 

1. What time is it?

ตอนนี้กี่โมงแล้ว ครับ/คะ

TAWN-NÉE GÈE-MONG LÁEW KRÁP/KÁ


2. It's one o'clock a.m.

ตอนนี้ตีหนึ่ง

TAWN-NÉE TEE-NÈUNG


3. It's 4:50 a.m.

ตอนนี้ ตีสี่ห้าสิบนาที

TAWN-NÉE TEE-SÈE HÂA-SÌP NA-TEE


4. It's 9:27 a.m.

ตอนนี้เก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาที

TAWN-NÉE GÂO-MONG YÊE-SÌP-JÈT NA-TEE


5. It's Noon

ตอนนี้เที่ยง

TAWN-NÉE THÎANG


6. It's 2:30 p.m.

ตอนนี้ บ่ายสองโมงครึ่ง

TAWN-NÉE BÀI-SĂWNG-MONG KRÊUNG


7. It's five o'clock p.m.

ตอนนี้ห้าโมงเย็น

TAWN-NÉE HÂA-MONG YEN


8. It's 8:25 p.m.

ตอนนี้สองทุ่มยี่สิบห้านาที

TAWN-NÉE SĂWNG-TÛM YÊE-SÌP-HÂA NA-TEE


9. It's 11:50 p.m.

ตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบนาที

TAWN-NÉE HÂA- TÛM HÂA-SÌP NA-TEE10. It's Midnight

ตอนนี้เที่ยงคืน

TAWN-NÉE THÎANG-KEUN


11. It's half past one a.m.

ตอนนี้ตีหนึ่งครึ่ง

TAWN-NÉE TEE-NÈUNG KRÊUNG


12. It's a quarter past four a.m.

ตอนนี้ตีสี่สิบห้านาที

TAWN-NÉE TEE-SÈE SÌP-HÂA NA-TEE


13. It's a quarter to 9 a.m.

อีกสิบห้านาทีเก้าโมงเช้า

ÌK SÌP-HÂA NA-TEE GÂO-MONG CHÁO


14. It's 10 to noon

อีกสิบนาทีเที่ยง

ÌK SÌP NA-TEE THÎANG


15. It's 20 till 3 p.m.

อีกยี่สิบนาทีบ่ายสาม

ÌK YÊE-SÌP NA-TEE BÀI-SĂAM


16. It's five to 8 p.m.

อีกห้านาทีสองทุ่ม

ÌK HÂA NA-TEE SĂWNG-THÛM


17. Dawn

ตอนเช้ามืด

TAWN CHÁO-MÊUD


18. Morning

ตอนเช้า

TAWN CHÁO


19. Afternoon

ตอนบ่าย

TAWN BÀI


20. Evening

ตอนเย็น

TAWN YEN


21. Dusk

ตอนหัวค่ำ

TAWN HŬA-KÂM


22. Night

ฅอนกลางคืน

TAWN GLANG-KEUN


23. Late at night

ตอนดึก

TAWN DÈUK