On the Airplane

บนเครื่องบิน

BON KRÊUANG-BIN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

 

 

1. Seat number

เลขที่นั่ง

LÊK THÊE-NÂNG

 

 

2. Aisle seat

ที่นั่งติดทางเดิน

THÊE-NÂNG TÌT THANG-DEUN

 

 

3. Window seat

ที่นั่งติดหน้าต่าง

THÊE-NÂNG TÌT NÂ-TÀNG

 

 

4. Pilot

นักบิน

NÁK-BIN

 

 

5. Co-pilot

ผู้ช่วยนักบิน

PHÔO-CHÛAY NÁK-BIN

 

 

6. Flight attendant

พนักงานเครื่องบิน

PHÁ-NÁK-NGAN KRÊUANG-BIN

 

 

7. Overhead bin

ช่องเก็บของเหนือศีรษะ

CHÂWNG-GÈP-KŎNG NĔUA SĔE-SÀ

 

 

8. Landing

ลงจอด

LONG-JÒT

 

 

9. Take-off

บินขึ้น

BIN-KÊUN

 

 

10. Aisle

ทางเดิน

THANG-DEUN

 

 

11. Row

แถว

THĂEW

 

 

12. Exit row

แถวติดทางออกฉุกเฉิน

THĂEW TÌT THANG-ÀWK CHÙK-CHĔUN

 

 

13. Domestic flight

เที่ยวบินภายในประเทศ

TÎAW-BIN PAI-NAI PRÀ-TÊT

 

 

14. International flight

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

TÎAW-BIN RÁ-WÀNG PRÀ-TÊT

 

 

15. Passenger

ผู้โดยสาร

PHÔO-DOI-SĂN

 

 

16. Airline ticket

ตั๋วเครื่องบิน

TŬA KRÊUANG-BIN

 

 

17. Carry-on

กระเป๋าถือติดตัว

GRÀ-PĂO-THĔU TÌT-TUA

 

 

18. Head phones

หูฟัง

HŎO-FANG

 

 

19. Economic class

ชั้นประหยัด

CHÁN PRÀ-YÀT

 

 

20. First class

ชั้นหนึ่ง

CHÁN NÈUNG