บนเครื่องบิน

BON KRÊUANG-BIN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video1. Seat number

เลขที่นั่ง

LÊK THÊE-NÂNG


2. Aisle seat

ที่นั่งติดทางเดิน

THÊE-NÂNG TÌT THANG-DEUN


3. Window seat

ที่นั่งติดหน้าต่าง

THÊE-NÂNG TÌT NÂ-TÀNG


4. Pilot

นักบิน

NÁK-BIN


5. Co-pilot

ผู้ช่วยนักบิน

PHÔO-CHÛAY NÁK-BIN


6. Flight attendant

พนักงานเครื่องบิน

PHÁ-NÁK-NGAN KRÊUANG-BIN


7. Overhead bin

ช่องเก็บของเหนือศีรษะ

CHÂWNG-GÈP-KŎNG NĔUA SĔE-SÀ


8. Landing

ลงจอด

LONG-JÒT


9. Take-off

บินขึ้น

BIN-KÊUN


10. Aisle

ทางเดิน

THANG-DEUN


11. Row

แถว

THĂEW


12. Exit row

แถวติดทางออกฉุกเฉิน

THĂEW TÌT THANG-ÀWK CHÙK-CHĔUN


13. Domestic flight

เที่ยวบินภายในประเทศ

TÎAW-BIN PAI-NAI PRÀ-TÊT


14. International flight

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

TÎAW-BIN RÁ-WÀNG PRÀ-TÊT


15. Passenger

ผู้โดยสาร

PHÔO-DOI-SĂN


16. Airline ticket

ตั๋วเครื่องบิน

TŬA KRÊUANG-BIN


17. Carry-on

กระเป๋าถือติดตัว

GRÀ-PĂO-THĔU TÌT-TUA


18. Head phones

หูฟัง

HŎO-FANG


19. Economic class

ชั้นประหยัด

CHÁN PRÀ-YÀT


20. First class

ชั้นหนึ่ง

CHÁN NÈUNG