Countries Eastern Europe

ประเทศยุโรปตะวันออก

BRÀ-THÂET YÓO-RÔHP DÀ-WAN-ÀAWK

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 


 

 

 

1. Albania

อัลเบเนีย

AL-BAY-NIA

 

 

2. Belarus

เบลารุส

BAY-LA-RÚS

 

 

3. Bosnia and Herzegovina

บอสเนียเฮอร์เซโกวีน่า

BÁWS-NIA-HEU-SAY-GO-WI-NÂ

 

 

4. Bulgaria

บัลแกเรีย

BAL-GAE-RIA

 

 

5. Croatia

โครเอเชีย

KRO-E-CHIA

 

 

6. Czech Republic

สาธารณรัฐเชก

SǍ-THA-RA-NÁ-RÁT CHÉK

 

 

7. Estonia

เอสโตเนีย

ÉS-TO-NIA

 

 

8. Hungary

ฮังการี

HANG-GA-RÊE

 

 

9. Latvia

แลตเวีย

LÁT-WIA

 

 

10. Lithuania

ลิธัวเนีย

LÍ-THUA-NIA

 

 

11. Macedonia

มาซิโดเนีย

MA-SÌ-DO-NIA

 

 

12. Moldova

มอลโดวา

MAWN-DO-WÂ

 

 

13. Poland

โปแลนด์

PO-LAEN

 

 

14. Romania

โรมาเนีย

RO-MA-NIA

 

 

15. Slovakia

สโลวะเกีย

SA-LO-WÁ-GIA

 

 

16. Serbia and Montenegro

เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร

SEU-BIA LÁE MAWN-TE-NAY-GRO

 

 

17. Slovenia

สโลเวเนีย

SA-LO-WAY-NIA

 

 

18. Turkey

ตุรกี

TU-RA-GEE

 

 

19. Ukraine

ยูเครน

YOU-KRAIN