ประเทศยุโรปตะวันออก

BRÀ-THÂET YÓO-RÔHP DÀ-WAN-ÀAWK

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video1. Albania

อัลเบเนีย

AL-BAY-NIA


2. Belarus

เบลารุส

BAY-LA-RÚS


3. Bosnia and Herzegovina

บอสเนียเฮอร์เซโกวีน่า

BÁWS-NIA-HEU-SAY-GO-WI-NÂ


4. Bulgaria

บัลแกเรีย

BAL-GAE-RIA


5. Croatia

โครเอเชีย

KRO-E-CHIA


6. Czech Republic

สาธารณรัฐเชก

SǍ-THA-RA-NÁ-RÁT CHÉK


7. Estonia

เอสโตเนีย

ÉS-TO-NIA


8. Hungary

ฮังการี

HANG-GA-RÊE


9. Latvia

แลตเวีย

LÁT-WIA


10. Lithuania

ลิธัวเนีย

LÍ-THUA-NIA


11. Macedonia

มาซิโดเนีย

MA-SÌ-DO-NIA


12. Moldova

มอลโดวา

MAWN-DO-WÂ


13. Poland

โปแลนด์

PO-LAEN


14. Romania

โรมาเนีย

RO-MA-NIA


15. Slovakia

สโลวะเกีย

SA-LO-WÁ-GIA


16. Serbia and Montenegro

เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร

SEU-BIA LÁE MAWN-TE-NAY-GRO


17. Slovenia

สโลเวเนีย

SA-LO-WAY-NIA


18. Turkey

ตุรกี

TU-RA-GEE


19. Ukraine

ยูเครน

YOU-KRAIN