Countries Western Europe

ประเทศยุโรปตะวันตก

BRÀ-THÂET YÓO-RÔHP DÀ-WAN-DÒHK

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
  

 

1. Austria

ออสเตรีย

AÚS-TRIA

 

 

2. Belgium

เบลเยียม

BEL-YÎEM

 

 

3. Denmark

เดนมาร์ก

DEN-MÀAK

 

 

4. Finland

ฟินแลนด์

FIN-LAEN

 

 

5. France

ฝรั่งเศส

FA-RÀNG-SÈT

 

 

6. Germany

เยอรมัน

YER-RA-MAN

 

 

7. Greece

กรีซ

GRÉETS

 

 

8. Iceland

ไอซ์แลนด์

AÍS-LAEN

 

 

9. Ireland

ไอร์แลนด์

AI-LAEN

 

 

10. Italy

อิตาลี

Í-TA-LÊE

 

 

11. The Netherlands

เนเธอร์แลนด์

NAY-THÊU-LAEN

 

 

12. Norway

นอรเวย์

NAW-RA-WAY

 

 

13. Portugal

โปรตุเกส

PRO-TU-GÀTE

 

 

14. Spain

สเปน

SA-PAIN

 

 

15. Sweden

สวีเดน

SA-WEE-DEN

 

 

16. Switzerland

สวิตเซอร์แลนด์

SA-WÍT-SEU-LAEN

 

 

17. England

อังกฤษ

ANG-GRÌT