ประเทศเอเซีย

BRÀ-THÂET AEH-SIA

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video1. Australia

ออสเตรเลีย

ÁWS-TRAY-LIA


2. Bangladesh

บังคลาเทศ

BANG-KA-LA-TÂTE


3. Bhutan

ภูฏาน 

PHU-TAAN


4. Brunei

บรูไน

BRU-NAI


5. Cambodia

กัมพูชา

GAM-PHU-CHA


6. China

จีน

JEEN


7. India

อินเดีย

IN-DIA


8. Indonesia

อินโดนีเซีย

IN-DO-NEE-SIA


9. Japan

ญี่ปุ่น

YÊE-PÙN


10. Laos

ลาว

LAAW


11. Malaysia

มาเลเซีย

MA-LAY-SIA


12. Mongolia

มองโกเลีย

MAHWNG-GO-LIA


13. Myanmar

พม่า

PHA-MÂ


14. Nepal

เนปาล

NAY-PAAN


15. New Zealand

นิวซีแลนด์

NEW-SEE-LAND


16. North Korea

เกาหลีเหนือ

GAO-LĚE NĚUA


17. Singapore

สิงคโปร์

SǏNG-KA-PO


18. South Korea

เกาหลีใต้

GAO-LĚE TÂAI


19. Sri Lanka

ศรีลังกา

SĚE-LANG-GA


20. Taiwan

ไต้หวัน

TÂI-WǍN


21. Thailand

ไทย

THAI


22. Vietnam

เวียดนาม

WÎET-NAM