At the Immigration Office

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

THÊE SǍM-NÁK-NGAN TRÙAT KON-KÁO-MEUANG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Hello, can I have your passport please?

สวัสดีครับ/ค่ะ ขอพาสปอร์ตด้วยครับ/ค่ะ

SÀ-WÀT-DEE KRÁP/KÀ, KǍW PHÁT-SÀ-PÀWD DÛAI KRÁP/KÀ

 

 

2. Here is my passport.

นี่พาสปอร์ตของ ผม/ฉัน ครับ/ค่ะ

NÊE PHÁT-SÀ-PÀWD KǍWNG PHǑM/CHǍN KRÁP/KÀ

 

 

3. How do I apply for a tourist visa?

ขอวีซ่าท่องเที่ยวทำอย่างไร ครับ/คะ

KǍW WEE-ZÂA THÔNG-THÎAO THAM YÀNG-RAI KRÁP/KÁ

 

 

4. Please fill out this form.

ช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ/ค่ะ

CHÛAI GRÀWK BÀEP-FAWM NÉE DÛAI KRÁP/KÀ

 

 

5. What is your nationality?

คุณสัญชาติอะไรครับ/ค่ะ

KUN SǍN-CHÂAT ÀA-RAI KRÁP/KÁ

 

 

6. I am a Canadian.

ผม/ฉัน เป็นคนแคนาดา ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN PEN KON-KAE-NA-DA KRÁP/KÀ

 

 

7. How much does a tourist visa cost?

ค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับ/ค่ะ

KÂA THAM WEE-ZÂA THÔNG-THÎAO RA-KA THÂO-RÀI KRÁP/KÁ

 

 

8. A tourist visa costs 1,000 baht.

ค่าทำวีซ่าหนึ่งพันบางครับ/ค่ะ

KÂA THAM WEE-ZÂA NÈUNG-PHAN BÀHT KRÁP/KÀ

 

 

9. Where is the tourist visa form?

แบบฟอร์มขอวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ไหนครับ/คะ

BÀEP-FAWM KǍW WEE-ZÂA THÔNG-THÎAO YÒO-NǍI KRÁP/KÁ

 

 

10. The forms are located over there.

แบบฟอร์มอยู่ตรงนั้นครับ/ค่ะ

BÀEP-FAWM YÒO TRONG-NÁN KRÁP/KÀ

 

 

11. How long are you staying in Thailand?

จะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนครับ/คะ

JÀ YÒO MEUANG-THAI NAAN KÂE-NǍI KRÁP/KÁ

 

 

12. I am staying for one month.

ผม/ฉัน จะอยู่เมืองไทยหนึ่งเดือนครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN JÀ YÒO MEUANG-THAI NÈUNG DEUAN KRÁP/KÀ

 

 

13. How long can I stay in Thailand?

ผม/ฉัน จะอยู่เมืองไทยได้นานแค่ไหน ครับ/คะ

PHǑM/CHǍN JÀ YÒO MEUANG-THAI DÂI NAAN KÂE-NǍI KRÁP/KÁ

 

 

14. You can stay in Thailand for 60 days.

คุณสามารถอยู่เมืองไทยได้หกสิบวันครับ/ค่ะ

KUN SǍA-MÂAT YÒO MEUANG-THAI DÂI HÒK-SÌP WAN KRÁP/KÀ

 

 

15. What is the charge for overstaying?

ถ้าอยู่เกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ครับ/คะ

THÂ YÒO GURN-GAM-NÒD TÂWNG JÀI KÂ-PRÀP THÂO-RÀI KRÁP/KÁ

 

 

16. The charge for overstaying is 500 baht per day.

ค่าปรับสำหรับการอยู่เกินกำหนดคือห้าร้อยบายต่อวันครับ/ค่ะ

KÂ-PRÀP SǍM-RÀP GAN- YÒO-GURN-GAM-NÒD KEU HA-RÓI BÀHT TÀW WAN KRÁP/KÀ

 

 

17. Where are you staying?

คุณพักที่ไหนครับ/คะ

KUN PHÁK THÊE-NǍI KRÁP/KÁ

 

 

18. I am staying at a hotel.

ผม/ฉัน พักที่โรงแรม ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN PHÁK THÊE RONG-RAM KRÁP/KÀ

 

 

19. Where is your next destination?

จุดหมายปลายทางต่อไปของคุณคือที่ไหนครับ/คะ

JÙT-MǍI-PLAI-TANG TÀW-PAI KǑNG KUN KEU THÊE-NǍI KRÁP/KÁ

 

 

20. My next destination in Cambodia.

จุดหมายปลายทางต่อไปของ ผม/ฉัน คือกัมพูชา ครับ/ค่ะ

JÙT-MǍI-PLAI-TANG TÀW-PAI KǑNG PHǑM/CHǍN KUE GAM-PHOO-CHA KRÁP/KÀ