Taxi Phrases

บนรถแท๊กซี่

BON RÓT-TÁEK-SÊE

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 
 

 

 

1. Where would you like to go?

จะไปไหนครับ/คะ

JA PAI-NǍI KHRÁP/KHÁ

 

 

2. Please go to the airport.

ไปสนามบินครับ/ค่ะ

PAI SA-NǍAM-BIN KHRÁP/KHÀ

 

 

3. Please turn on the meter.

ช่วยเปิดมิเตอร์ด้วยครับ/ค่ะ

CHÛAI PÈUHD MI-TÊU DÛAI KHRÁP/KHÀ

 

 

4. Where are you going?

นี่กำลังจะไปไหนครับ/คะ

NÊE GAM-LANG JA PAI-NǍI KHRÁP/KHÁ

 

 

5. Why are you going this way?

ทำไมไปทางนี้ล่ะครับ/คะ

TAM-MAI PAI TAANG-NÉE LA KHRÁP/KHÁ

 

 

6. Please drive faster.

ช่วยขับเร็วกว่านี้ด้วยครับ/ค่ะ

CHÛAI KÀP REW GWÀ-NÉE DÛAI KHRÁP/ KHÀ

 

 

7. Please drive slower.

ช่วยขับช้ากว่านี้ด้วยครับ/ค่ะ

CHÛAI KÀP CHÁ GWÀ-NÉE DÛAI KHRÁP/KHÀ

 

 

8. Turn right.

เลี้ยวขวาครับ/ค่ะ

LÍEW KWǍA KHRÁP/KHÀ

 

 

9. Turn Left.

เลี้ยวซ้ายครับ/ค่ะ

LÍEW SÁAI KHRÁP/KHÀ

 

 

10. Go straight.

ตรงไปครับ/ค่ะ

TRONG PAI KHRÁP/KHÀ

 

 

11. Turn around.

กลับรถครับ/ค่ะ

GLÀB RÓT KHRÁP/KHÀ

 

 

12. Don't stop here.

ยังไม่จอดตรงนี้ครับ/ค่ะ

YANG-MÂI JÀWT TRONG-NÉE KHRÁP/KHÀ

 

 

13. Where are we?

นี่เราอยู่ไหนแล้วครับ/คะ

NÊE RAO YÒU-NǍI LÁEW KHRÁP/KHÁ

 

 

14. Please stop here.

จอดตรงนี้ครับ/ค่ะ

JÀWT TRONG-NÉE KHRÁP/KHÀ

 

 

15. Please stop up there.

จอดตรงนั้นครับ/ค่ะ

JÀWT TRONG-NÁN KHRÁP/KHÀ

 

 

16. What is the fare?

ค่ารถเท่าไหร่ครับ/คะ

KHÂ-RÓT THÂO-RÀI KHRÁP/KHÀ

 

 

17. I am in a hurry.

ผม/ฉัน รีบ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHĂN RÊEB KHRÁP/KHÀ

 

 

18. I am not in a hurry.

ผม/ฉัน ไม่รีบ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHĂN MÂI RÊEB KHRÁP/KHÀ

 

 

19. Do you have change?

มีเงินทอนไหมครับ/คะ

MEE NGEUN-TAWN MÁI KHRÁP/KHÀ

 

 

20. Please take the tollway.

ช่วยขึ้นทางด่วนด้วยครับ/ค่ะ

CHÛAI KÊUN TAANG-DÙAN DÛAI KHRÁP/KHÀ