Economics 2

Kinh tế 2

Download
pdf | text | mp3
1. Worldwide

Trên toàn thế giới


2. Retail sales

Bán lẻ


3. Trade

Thương mại


4. Imports

Nhập khẩu


5. Exports

Xuất khẩu


6. Markets

Thị trường


7. Consumer confidence

Người tiêu dùng yên tâm


8. Tariffs

Thuế quan


9. Quotas

Hạn ngạch


10. Recession

Suy thoái


11. Depression

Trì trệ


12. Free-Trade Agreement

Hiệp định thương mại tự do


13. Diversified

Đa dạng


14. Deficit

Thâm hụt


15. Surplus

Thặng dư


16. Consumer Spending

Chi tiêu tiêu dùng


17. Deficit Spending

Thâm hụt chi tiêu


18. Subsidy

Trợ cấp


19. Currency

Tiền tệ


20. Loan

Khoản nợ